Sökning: "Francisca Morales Letelier"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Francisca Morales Letelier.

  1. 1. "This is not rape out of control.This is rape under control.": en fallstudie av våldtäkt som krigföring utifrån ett intersektionellt perspektiv

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

    Författare :Elsa Häkkinen; Francisca Morales Letelier; [2007]
    Nyckelord :våldtäkt; krig; intersektionalitet; kön; genus; etnicitet; religion; nationalism; sexualitet; Bosnien-Hercegovina; Gender studies; Genusvetenskap; Social Sciences;

    Sammanfattning : Uppsatsen behandlar våldtäkt som krigföring och hur fenomenet kan förstås med ett intersektionellt perspektiv. Detta har vi gjort utifrån fallstudien som metod då vi har låtit en dom från the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), vilken behandlar en rad händelser i staden Foca, Bosnien-Hercegovina, stå som det huvudsakliga empiriska exemplet. LÄS MER