Sökning: "Frida Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Frida Pettersson.

 1. 1. Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel : En kvalitativ studie av små detaljhandelsbutiker

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Frida Pettersson; Matilda Sjögren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Små företags användning av marknadsföringsstrategier och upplevt hot från e-handel Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Frida Pettersson och Matilda Sjögren Handledare: Akmal Hyder och Zahra Ahmadi  Datum: 2020 - juni    Syfte: Studien har undersökt hur små lokala butiker arbetar med marknadsföringsstrategier och hur butikerna påverkas av ökad e-handel. För att besvara studiens syfte har störst fokus varit att undersöka hur e-handel har påverkat detaljhandelsbranschen och vad butikerna använder för strategier för att hävda sig mot e-handel. LÄS MER

 2. 2. UTSATTHET OCH ORO ATT UTSÄTTAS FÖR HOT OCH VÅLD BLAND KRIMINALVÅRDARE I SVERIGE

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Frida Tellbe; Marcus Pettersson; Simon Dahlbäck; [2020]
  Nyckelord :Kriminalvårdare; Oro; Utsatthet; Stress.;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka kriminalvårdares utsatthet och oro för hot och våld. Studien använder sig av en kvantitativ forskningsansats. En webbenkät har konstruerats för att samla in data och som har länkats till grupper inom social media. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning av aktuella samhällsfenomen - En analys av #MeToo-rörelsens avtryck i svenska och brittiska hållbarhetsredovisningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Adam Tillbrandt; Frida Larsson; Johan Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Samhällsfenomen; redovisningspraktik; nationell kultur; CSR; metoo-rörelsen; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: Fundamentally the purpose is to study if the metoo-movement has affected sustainability accounting in Sweden and in the UK. Using national culture and institutional theories, the more general purpose of examining the relationship between social phenomenon and accounting is carried out. Methodology: The approach consists of three stages. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares bemötande av barn i förskolan i relation till vad läroplanen säger om traditionella könsmönster

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Pettersson; Frida Grus; [2019]
  Nyckelord :Kön; könsmönster; normer; genus; förskollärare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att problematisera några förskollärares förhållningssätt kring hur de kommunicerar med barn, i relation till vad Läroplanen säger om traditionella könsmönster. Metoden som vi använde för att samla in data var observationer och intervjuer med tre förskollärare. LÄS MER

 5. 5. ”Samtycke handlar om så mycket mer än vad man först tror” : En fallstudie om hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Frida Mäkelä Strandlund; Josefina Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka hur elever lär sig samtycke i idrott och hälsa. De mer precisa frågeställningarna är: 1. Hur erfar elever samtyckesundervisning och värdegrundsarbete i skolan innan en lektion i idrott och hälsa? 2. LÄS MER