Sökning: "IFRS3"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet IFRS3.

 1. 1. Nedskrivning av goodwill : Kan intressenter lita på redovisningen?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Fredrik Leopold; Jennifer Lundborg Larsson; Sofia Olofsson; [2021]
  Nyckelord :Goodwill; Stockholm Stock Exchange; goodwill impairment; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; earnings management; big bath; income smoothing; agency theory; Goodwill; Stockholmsbörsen; goodwillnedskrivning; IFRS3; IAS36; IASB; Nasdaq OMX Stockholm; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: 2005 infördes internationella redovisningsstandarder som innebar att många företag skulle redovisa enligt goodwill i enlighet med IAS36 och därmed utföra en årlig nedskrivningsprövning av goodwill. Denna nedgångsprövning av goodwill öppnar upp för subjektiva antagande och bidrar till att företagsledare får en möjlighet att agera opportunistiskt. LÄS MER

 2. 2. Införandet av IFRS 3 : Vilken effekt på goodwill har det haft för svenska banker?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Tom Fahlén; [2018]
  Nyckelord :Annual accounts; accounting; goodwill; intangible assets; IFRS 3; Företagsekonomi; årsredovisning; goodwill; immateriella tillgångar; IFRS 3;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att granska vilka värdeförändringar införandet av IFRS 3 fått för redovisningen av goodwill. I min uppsats har jag använt mig av en kvantitativ metod, där årsredovisningar har granskats från fyra olika företag inom bankbranschen. Uppsatsen har en deduktiv ansats. LÄS MER

 3. 3. Efterlevnad av IFRS3 i svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Ruslan Ovsyannikov; Victor Röxner; [2018]
  Nyckelord :IFRS 3; goodwill; intangible assets; business acquisitions;

  Sammanfattning : In this study, we have investigated compliance with IFRS 3 in Swedish listed companies in the Health Care and Industrial sectors, and if there are any industry-related factors that can affect how the companies in the two investigated sectors report business acquisitions and allocate the acquisition price. To reach the purpose of this study, we have interviewed 7 companies representing one of the two selected sectors and conducted a content analysis of secondary data in the form of annual reports and a database of all acquisitions made by Swedish companies listed on the Stockholm Stock Exchange since the introduction of IFRS 3. LÄS MER

 4. 4. Goodwill. IFRS3 & IAS36  - ”Big Bang” utifrån en revisors utgångspunkt.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Becker; Anna Lönner; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Köpeskillingsallokering: Påverkas redovisningen av förvärvarens storlek och skuldsättningsgrad?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marcus Holmström; Martin Steinholtz; [2012]
  Nyckelord :IFRS 3; Företagsförvärv; Immateriella tillgångar; Goodwill; Principal Agent-teorin; Positive Accounting Theory; Regression; Multipel linjär regression; OMX Stockholm;

  Sammanfattning : Sedan år 2005 har det varit obligatoriskt för börsnoterade företag i EU att följa den internationella redovisningsstandarden IFRS 3 vid företagsförvärv. Vid ett företagsförvärv ska förvärvaren allokera kostnaden för förvärvet genom att först värdera de materiella tillgångarna till verkligt värde, sedan de immateriella tillgångarna och till sist allokera det som eventuellt blir över till goodwill. LÄS MER