Sökning: "Jag Basic"

Visar resultat 1 - 5 av 269 uppsatser innehållade orden Jag Basic.

 1. 1. Digital multimodal loggbok som bro mellan lärare och studenter på yrkeslärarutbildningen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Annica Ådefors; [2020]
  Nyckelord :Vocational teacher training; practicum; socio-semiotic resources; myltimodality; digital bridges; log book; Yrkeslärarutbildning; verksamhetsförlagd utbildning; sociosemiotiska resurser; multimodalitet; digitala broar; loggbok.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken potential en digital multimodal loggbok kan ha som digital bro mellan studenter och lärarutbildare under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen (VFU) för att stötta studenterna i deras profession- och kunskapsutveckling, med hjälp av sociosemiotiska resurser, såsom digitala verktyg. Jag har undersökt hur en grupp yrkeslärarstudenter använder de sociosemiotiska resurser som erbjuds i den multimodala loggboken under deras VFU, för att kommunicera kunskaps- och professionsutveckling via en digital bro till lärosätet. LÄS MER

 2. 2. Robust Data-Driven Optimization for Production Planning with Onsite Power

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :Ziliang Jin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently on-site power generation is considered as an effective mean to attain lowcarbonmanufacturing operations. However, there is a lack of literatures studying theproblem integrating productions and onsite power generations together. LÄS MER

 3. 3. Vem är du - vem är jag? : Analys av texter i ett svenskt L2-läromedel på grundläggande nivå i vuxenutbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Elisabeth Åman; [2020]
  Nyckelord :Swedish as a second Language; Adult Education; Textbook Analysis; Language Progression; Readability; Otherness; Critical Text and Discourse Analysis; Common values; Curriculum;

  Sammanfattning : This study analyses four texts for Swedish as a Second Language in an Adult Education textbook published in 2018. The target group has passed the first level of beginners’ studies. The study concerns how the texts represent different life conditions in general and more specifically how otherness is shown in the Swedish majority society. LÄS MER

 4. 4. Legitimitet genom den språkliga diskursen : En diskursanalys av Global Times och Hong Kong Free Press gällande protesterna i Hongkong 2019

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ebba Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Diskurs; dagstidningar; Mänskliga Rättigheter; Human Right and Democracy Act of 2019; Protester och Basic Law Discourse; Newspapers; Human Rights; Human Rights and Democracy Act of 2019; Protests and Basic Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats är en diskursanalys av den Kina-ägda tidningen Global Times och Hongkong-ägda Hong Kong Free Press gällande artiklar relaterade till de pågående protesterna i Hongkong. Konflikten tycks ha delats upp i två läger ett som representerar ”fastlands Kina” och ett som representerar ”Hongkongborna”. LÄS MER

 5. 5. Voices of the flight-free visionary : an overview of the ‘staying on the ground’ narratives and their position in relation to (neoliberal) mobility hegemony

  Master-uppsats, Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Sebastian Arrosamena Mellgren; [2020]
  Nyckelord :Sustainability Science; Climate change; Sweden; Transformation; Aviation; Frames; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Intergovernmental Panel on Climate Change is encouraging profound and rapid transformation in every economic sector to mitigate escalating climate change. In this context, a public and political debate about aviation as a high-carbon source has emerged in Sweden with growing numbers of people declaring that they are “staying on the ground”. LÄS MER