Sökning: "Jakobsbrevet"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Jakobsbrevet.

 1. 1. ἡ γλῶσσα i Jakobsbrevet : En analys av tungans funktion och relevansen av judisk vishetstradition och hellenistisk filosofi för tolkning av perikopen Jak 3:1-12

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Hanna Sundén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jakobsbrevet innehåller många förmaningar om hur en människas tro måste stämma överens med hennes handlingar. Vad säger författaren till Jakobsbrevet om tungan och talet? Är uttrycken om tungan och talet självständiga formuleringar eller har författaren influerats av annan biblisk litteratur? Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken funktion begreppet ἠ γλῶσσα (tungan) har i Jakobsbrevets tredje kapitel, verserna 1-12. LÄS MER

 2. 2. Logos som frälsningsredskap? Kopplingar mellan soteriologi och Jesus som Guds "Logos". : En studie av Logos-begreppet i Johannesevangeliet och Jakobsbrevet.

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Bibelvetenskap

  Författare :Simon Iversen; [2019]
  Nyckelord :Logos; Frälsning; Soteriologi; Kosmologi; Johannes prologen; Johannesevangeliet; Jakobsbrevet; Jesus; Bibelvetenskap; Exegetik; Joh 1:1-14; 4:37; 5:24; 8:51; Jak 1:18; 1:21; 1:22; 1:23;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska betydelsen av Logos-begreppet hos två nytestamentliga författare, och sedan ta ställning till om det finns någon koppling mellan texternas användning av begreppet. Vid jämförelsen av Logos-begreppet kommer jag fram till att de båda författarna använder sig av Logos, dels på liknande sätt, men att de skiljer sig på vissa saker. LÄS MER