Sökning: "Jesper Alm Jarl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Jesper Alm Jarl.

  1. 1. Rädda Universitetssjukhuset i Lund - En netnografisk studie om kommunikation och avsaknaden av kommunikation under en förändringsprocess

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

    Författare :Jonas Lindén; Jesper Alm Jarl; [2014]
    Nyckelord :Delaktighet; Dialog; Facebook; Förändringskommunikation; Fusion; Netnografi; Medarbetarperspektiv; Organisationsförändring; Participation; Dialogue; Change Communication; Online ethnography; Organisational Change; Merger; Employee perspective; Social Sciences;

    Sammanfattning : In today's society there are increasing demands on organizations and its ability to be flexible and adaptable. However, many changes ends in failure. Research on communication in organizational changes has proven to be important factors, but is still a relatively unexplored area. LÄS MER