Sökning: "Jonathan Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Jonathan Larsson.

 1. 1. HUR LÅNG ÄR EN PARTIPISKA? - En kvalitativ studie om de politiska partiernas lokala valrörelser i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lukas Engström; Jonathan Larsson; [2021-07-01]
  Nyckelord :Varumärke; Semiotik; Retorik; Politisk kommunikation.;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet i denna studie är att undersöka hur de lokala valkampanjerna förhåller sig till det nationella kampanjerna och belysa vilka likheter och skillnader man kan se i partiernas olika uttryck samt hur professionaliserade de lokala kampanjerna är.Teori:Professionalisering, VarumärkeMetod:Kvalitativ innehållsanalys, Semiotik, RetorikMaterial:Valaffischer från svenska valkampanjer 2018; Socialdemokraterna (Nationell, Olofström, Emmaboda), Moderaterna (Nationell, Älvkarleby, Åmål) och Sverigedemokraterna (Nationell, Partille, Motala). LÄS MER

 2. 2. PH-MÄTNING I PAPPERSPRODUKTION : En studie i optimeringar av elektriska mätsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Jonathan Larsson; [2021]
  Nyckelord :pH; pH-sensor; Measuring system; Measuring error; Paper production; pH; pH-sensor; Mätsystem; Mätfel; Pappersproduktion;

  Sammanfattning : Den fundamentala principen för tillverkning av papper är inte en särskilt komplicerad sådan. Men för att pappret skall erhålla specifika egenskaper blir processen alltmer komplicerad. Bland annat tillsätts olika typer av kemikalier och processen övervakas ständigt av olika system. Ett av dessa system mäter pH-halten i pappersmassan. LÄS MER

 3. 3. eWOMs påverkan på en säljares val av fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Marcus Larsson; Jonathan Wreede; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapsundervisning med kontroversiellt innehåll : En studie om samhällskunskapslärares sätt att erfara kontroversiellt innehåll och hur lärare bör förhålla sig till kontroverser i samhällskunskapsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Jonathan Larsson; [2019]
  Nyckelord :kontroversiellt innehåll; förhållningssätt; fenomenografi; lärares uppfattningar;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i en fenomenografisk ansats syftar uppsatsen till att undersöka och beskriva samhällskunskapslärares uppfattningar om innebörden av fenomenet kontroversiellt innehåll och uppfattningar om hur man bör förhålla sig till kontroversiellt innehåll i sin undervisning. För detta ändamål ställdes följande frågor: 1. LÄS MER

 5. 5. Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? : En studie om samhällsansvar och legitimitet inom kontroversiella branscher

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sandro Larsson; Jonathan Bengtsson; [2019]
  Nyckelord :CSR; ansvar; legitimitet; verksamhetsstyrning; kontroverseilla branscher;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Hur kan statens kontroversiella aktörer skapa sig legitimitet? Seminariedatum: 2019-05-29 Kurs: FÖ6021 - Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0hp Författare: Jonathan Bengtsson och Sandro Larsson Handledare: Marie Héléne Laurell Examinator: Ulf Aagerup Nyckelord: CSR, ansvar, legitimitet, styrning, kontroversiella branscher Teoretiskt bidrag: En aktuell förståelse för hur organisationer inom kontroversiella branscher kan använda sig avCSR som ett verktyg för att erhålla legitimitet. Frågeställning: • Hur implementeras CSR i kontroversiella branscher för att erhålla legitimitet? Syfte: Att öka förståelsen för hur statliga svenska organisationer inom kontroversiella branscherimplementerar CSR i sina verksamheter. LÄS MER