Sökning: "KASAM Känsla av sammanhang"

Visar resultat 1 - 5 av 688 uppsatser innehållade orden KASAM Känsla av sammanhang.

 1. 1. Förskollärares syn på relationen mellan hälsa och utomhuspedagogik : En intervjustudie med förskollärare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Forsell; Susanne Hedlund; [2023]
  Nyckelord :physical health; mental health; outdoor pedagogy; comprehensibility; meaningfulness; manageability; fysisk hälsa; psykisk hälsa; utomhuspedagogik; begriplighet; meningsfullhet; hanterbarhet;

  Sammanfattning : Barns fysiska och psykiska hälsa har en viktig koppling till den utomhuspedagogiska verksamheten. Tidigare forskning visar att utomhuspedagogik är positivt för barnens hälsa, koncentrationsförmåga, inlärning, samarbetsförmåga och välmående. LÄS MER

 2. 2. Mening i Livet kontra Känsla av Sammanhang

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Marie de Colli; [2023]
  Nyckelord :meaning in life; sense of coherence; coping strategies; motivation;

  Sammanfattning : Trots att de väletablerade begreppen Mening i livet (MIL) och Känsla av sammanhang (KASAM) är snarlika saknas forskning kring sambanden sinsemellan. Studiens syfte var att explorativt undersöka dessa samband samt om de korrelerar olika till motivation och coping. I studien ingick 191 universitetsstudenter varav 116 kvinnor. LÄS MER

 3. 3. ”Hur kan man inte vilja leva när jag finns?” : En analys av bilderböcker om psykisk ohälsa och deras förmåga att stärka barns KASAM

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Randau; Johanna Johansson Sjöstrand; [2023]
  Nyckelord :children’s picturebooks; children’s literature; parental mental illness; sense of coherence; social work; barnlitteratur; bilderböcker; känsla av sammanhang; psykisk ohälsa; socialt arbete;

  Sammanfattning : Multiple studies show that growing up with a mentally ill parent affects children in many ways. In recent years many children ́s picturebooks about mental illness have been published, making it an accessible subject for the youngest readers. LÄS MER

 4. 4. "Vad är inkludering för dem?" En kvalitativ studie om hur lärare inkluderar elever med autismspektrumtillstånd och ADHD i idrott och hälsa på grundskolan

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida Berg; [2023]
  Nyckelord :idrottslärare; KASAM; neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; utmaningar;

  Sammanfattning : I skollagen (SFS 2010: 800) står det att elever med behov av särskilt stöd ska ges detta. Detta behov kan bland annat bero på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) såsom autismspektrumtillstånd (AST) och attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Utmaningarna som NPF skapar kan bli problematiska i skolans värld. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors kommunikation med afasidrabbade patienter : -En Integrerad Litteraturstudie-

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Daniel Andersson; Assatou Jabateh; [2023]
  Nyckelord :Afasi; KASAM; kommunikation; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Afasi innebär att den drabbade får svårigheter att uttrycka sig i tal och skrift relaterat till hjärnskada. Afasi uppstår vanligtvis genom en skada i den vänstra hjärnhalvan som är dominant för språklig funktion. Den språkliga funktionen är lokaliserad i två olika strukturer, Brocas area samt Wernickes area. LÄS MER