Sökning: "Kim Eriksson Börjesson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Kim Eriksson Börjesson.

  1. 1. När professioner möts

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

    Författare :Kim Eriksson Börjesson; Sofia Fredriksson; [2021-06-21]
    Nyckelord :lekterapi; förskola; förskoleklass; tvärprofessionell samverkan; långtidssjuka barn; fenomenologi;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet är att undersöka hur lekterapeuter och lärare upplever samverkan mellan lekterapi och förskola/förskoleklass. Syftet besvaras genom följande frågeställningar:• Hur upplever lärarna och lekterapeuterna att samverkan organiseras mellan lekterapin och förskolan/förskoleklassen?• Hur upplevs möjligheter och utmaningar för samverkan av lärare och lekterapeuter?• Vad upplever lärare och lekterapeuter att samverkan kan generera?Teori:Den teoretiska utgångspunkten baseras på fenomenologi då det är informanternas upplevelser av fenomenet som undersöks. LÄS MER