Sökning: "Konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade ordet Konkurrensrätt.

 1. 1. Artikel 6 Europakonventionen – rättigheter för alla? : En studie av rätten mot självangivelse och rätten till en oavhängig och opartisk domstol inom Europeiska unionens konkurrensrätt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Louise Johansson; Matilda Brynteson Ek; [2019]
  Nyckelord :Europakonventionen; EU; självangivelse; oavhängig och opartisk domstol; artikel 6; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : Competition law constitute a significant part in the maintenance of an internal market. Due to its relevance and its deleterious effects that may emerge in the lack of competition between companies, the European union has institute laws to prevent lack of competition and to encourage a free competition. LÄS MER

 2. 2. Intel - mot en effektsbaserad bedömningsmetod? : En analys av Intel-domens effekter på bedömningen av dominansmissbruk enligt art. 102 FEUF

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Antonia Malmgren; [2019]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Intel; rabattsystem; art. 102 FEUF;

  Sammanfattning : För att göra ett företag i dominerande ställning ansvarigt för ett missbruk av densamma, krävs det enligt den centrala bestämmelsen på det unionsrättsliga området, art. 102 FEUF, att förekomsten av ett missbruk kan konstateras. LÄS MER

 3. 3. Konkurrerande offentlig säljverksamhet - En utvärdering av KOS-reglernas ändamålsenlighet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Sjöberg; [2018-10-05]
  Nyckelord :Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att utvärdera de så kallade KOS-reglernas (konkurrenslagen 3 kap 27 – 32 §§) förmåga att leva upp till de uttalade ändamålen – att minska offentliga säljverksamheters effekt på konkurrensen och därmed bidra till effektiv konkurrens.Då näringslivet tvingas konkurrera med offentliga aktörers säljverksamheter, som drivs utan vinstkrav och utan risk för konkurs, finns risk att konkurrensen störs. LÄS MER

 4. 4. EL USO Y EL SIGNIFICADO DE QUEDÓ MUDO Y SE QUEDÓ MUDO EN LAS VARIEDADES CHILENA Y COLOMBIANA. Un desafío para la comunicación intercultural y el aprendizaje ELE en español moderno

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Emmy Pineiro Nordlund; [2018-06-14]
  Nyckelord :spanska; SIK; quedar; quedarse; förändringsverb; interkulturalitet; kommunikation; spanska som främmande språk; språklig variation; verbos copulativos de cambio; interculturalidad; comunicación; ELE; variación lingüística; Kommunal konkurrens; Kommunal konkurrensrätt; Kommunal kompetens; Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet; KOS;

  Sammanfattning : Det finns variation i användningen av förändringsverben quedar och quedarse i den spansktalande världen, vilket försvårar inlärningen av dessa i spanska som främmande språk och påverkar den interkulturella kommunikationen. Syftet med studien är att identifiera, beskriva och förklara variationen av användning och även betydelse av dessa verb i den chilenska och colombianska varieteten för att undersöka effekterna av denna variation i lärandet av spanska som främmande språk ur ett interkulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Nödvändigt eller nyttigt? - En kritisk granskning av XS2A-bestämmelserna i PSD2 och deras förenlighet med begreppet nödvändig nyttighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Henrik Jonasson; [2018]
  Nyckelord :konkurrensrätt; PSD2; Essentialfacility; Law and Political Science;

  Sammanfattning : To operate in certain markets, it is sometimes a necessity to access certain infrastructure or facilities. The term essential facility has been used by practitioners since the beginning of the 20th century, to justify the need for such access. LÄS MER