Sökning: "Konkurrensrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 392 uppsatser innehållade ordet Konkurrensrätt.

 1. 1. Medicines Patent Pool: Hantering av en atypisk patentpool inom det konkurrensrättsliga ramverket

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Jansson; [2021-08-27]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Patentpool; Medicines Patent Pool; MPP; Patenträtt; Patentlicens;

  Sammanfattning : En patentpoolen är i regel skapad för att kommersialisera en teknisk standard, men kan även användas för att åstadkomma andra former av samarbeten. Medicines Patent Pool (MPP) är en patentpool som samlar läkemedelspatent och gör dem tillgängliga i låg- och medelinkomstländer för en låg licensavgift. LÄS MER

 2. 2. Kontroll över information - En analys av en intressekonflikt mellan innehavare av företagshemligheter och deras affärsförbindelsers borgenärer och ett konkret exempel på en avvägning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Benjamin Tønnessen Ljunggren; [2021-01-28]
  Nyckelord :Företagshemligheter; Konkurs; Affärsförbindelse; Sakrätt; Immaterialrätt; Konkurrensrätt; Kundinformation; Dataanalys; Stora data;

  Sammanfattning : Uppsatsen bidrar till att analysera en intressekonflikt som kan uppstå mellan en innehavare av en företagshemlighet och en affärsförbindelses borgenärer när den senare försätts i konkurs. Frågan är om innehavaren kan begränsa konkursboets agerande. LÄS MER

 3. 3. Bunden av fri vilja? - En studie avseende åtagandebeslut i ljuset av tredje parts avtalsenliga rättigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Hörnell; [2021]
  Nyckelord :EU-rätt; Konkurrensrätt; Avtalsrätt; Åtagandebeslut; C-132 19 P Canal ; C-441 07 P Alrosa; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Court of Justice of the European Union’s (CJEU) case C-132/19 P Canal+ from December 2020 clarifies the issue of third party rights within commitment procedures. The judgment amounts to the first ever annulment of a commitment decision of the European Commission, regarding binding commitments aimed at addressing an investigation into cross-border pay-TV services. LÄS MER

 4. 4. Ogiltighet och verkställighetshinder av skiljedomar på konkurrensrättslig grund : - särskilt om allmän domstols prövning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johanna Gunnarsson; [2021]
  Nyckelord :skiljeförfarande; ordre public; ogiltighet; klander; verkställighet; skiljedom; allmän domstols prövning; Eco Swiss; NJA 2015 s. 438; NJA 2018 s. 323; Systembolagsmålet; Den norska skiljedomen; konkurrensrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. EU-rätten som ordre public i svensk skiljerätt : En analys av att ogiltigförklara svenska skiljedomar enligt 33 § lag om skiljeförfarande med EU-rätten som grund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oskar Helsing; [2021]
  Nyckelord :Public Policy; Arbitration; Commercial arbitration; Investment arbitration; Eco Swiss; Procedural Autonomy; Skiljerätt; EU-rätt; ogiltigförklaring av skiljedomar; kommersiell EU-rätt; ordre public; ogiltighet; klander; Eco Swiss; processuell autonomi;

  Sammanfattning : Skiljerätten är ett system för tvistlösning utanför de allmänna domstolarnas monopol på rättskipning. För att skiljeförfaranden ska vara effektiva har möjligheten att överpröva och ogiltigförklara skiljedomar begränsats till ett fåtal regler i svensk rätt. LÄS MER