Sökning: "Linea Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Linea Karlsson.

  1. 1. Styrning och organisation av folkhälsoarbetet i Sörmland : En kvalitativ studie om arbetet med folkhälsofrågor i fem kommuner i Sörmland

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Linea Karlsson; [2016]
    Nyckelord :Collaboration; Health Promotion; Municipality; Public Health Network; Communication; Qualitative interviews.; Samverkan; Folkhälsoarbete; Kommun; Folkhälsonätverk; Kommunikation; Kvalitativa intervjuer;

    Sammanfattning : Investeringarna i Sverige inom folkhälsa genomförs på flera nivåer; både på regional och lokal nivå. Dessa investeringar genomförs av landsting och deras respektive kommuner. Folkhälsoarbetet är under ständig utveckling, även i Sörmland, där det sker en omorganisation där nya styrmetoder skapas. LÄS MER