Sökning: "Livsstill"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Livsstill.

  1. 1. Sociala mediers inflytande över gymnasieelevers kroppsuppfattning och självkänsla

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Alma Duric; Rawan Riha; [2019]
    Nyckelord :Social media; Instagram; younths; body ideal; self-esteem; mental health; social comparison; KASAM; Sociala medier; Instagram; ungdomar; kroppsideal; självkänsla; psykisk hälsa; social jämförelse; KASAM;

    Sammanfattning : Inledning; Tillgång till sociala medier och datoranvändning har ökat bland ungdomar under de senaste åren och det finns en tydlig koppling till att ungdomarnas missnöje med den egna kroppen är relaterat till användning av sociala medier. Ur ett folkhälsovetenskapligt perspektiv är det viktigt att undersöka hur ungdomar mår när det gäller kroppsuppfattning och självkänsla eftersom kroppsuppfattning kan ha en stor inverkan på en individs välmående. LÄS MER