Sökning: "Lukas Gunnarsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Lukas Gunnarsson.

  1. 1. Psykoterapins plats i offentligt finansierad sjukvård : Om mellanchefers attityder till psykoterapi som behandlingsform

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

    Författare :Catarina Gunnarsson; [2012]
    Nyckelord :attitudes; middle managers; evidence-based care; psykotherapy; attityder; mellanchefer; evidensbaserad vård; psykoterapi;

    Sammanfattning : Denna explorativa studie utgår från ett intresse för samspelet mellan den kliniska vardagen och det omgivande samhället. Sju mellanchefer på vårdcentraler och vuxenpsykiatriska öppenvårds-mottagningar har intervjuats i syfte att undersöka deras föreställningar och attityder runt psykoterapi som behandlingsform, exempelvis deras tankar om psykoterapins verkan och tillgänglighet liksom deras medvetenhet om och attityder till en ökande betoningen på evidensbaserad vård. LÄS MER