Sökning: "Maha Haidar"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Maha Haidar.

  1. 1. Alla är unika, inklusive läraren : En kvalitativ studie av fem lärares syn på hur mångfalden i skolan påverkar ämnet Religionskunskap

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Maha Haidar; [2021]
    Nyckelord :Sweden; Intercultural; Multicultural; Religious Education; Teaching; Diversity; Sverige; interkulturell; mångkulturell; religionsundervisning; mångfald;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv undersöka hur den ökande mångfalden i samhället och skolan påverkar ämnet religionskunskap. Studien utgår från tre frågeställningar som handlar om lärarnas uppfattningar om hur mångfalden påverkar undervisningen, de utmaningar som lärarna anser finns med mångfalden i klassrummet samt huruvida interkulturell pedagogik är det bästa sättet att ta itu med mångfalden i klassrummet. LÄS MER