Sökning: "Maria Bylund"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Maria Bylund.

 1. 1. Screening av elevers språk-, läs- och skrivutveckling : En hermeneutisk studie av specialpedagogers erfarenheter av screeningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Bylund Maria; [2018]
  Nyckelord :Hermeneutic; special education teacher; language; reading and writing development; literacy screenings; reading and writing plan; equivalence; intensive training; Hermeneutik; specialpedagog; språk-; läs- och skrivutveckling; läs- och skrivscreeningar; läs- och skrivplan; likvärdighet; intensivträning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att söka svar på hur specialpedagoger beskriver sina erfarenheter av skolans användning av screeningar av elevers språk-, läs- och skrivutveckling. De frågor jag söker svar på är hur ändamålet med screeningar beskrivs, hur skolans arbete med screeningar av elevernas språk-, läs- och skrivutveckling ser ut och hur resultaten av screeningarna används. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever rektorer specialpedagogens och speciallärarens uppdrag i gymnasieskolan? En kvalitativ intervjustudie.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Therese Bylund; Maria Wingård; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att belysa ett urval av rektorers upplevelser av specialpedagogerna och speciallärarnas yrkesroller i gymnasieskolan, utifrån rektorernas bakgrund och erfarenhet. Målet med denna studie är att synliggöra och öka förståelsen för hur rektorer i gymnasieskolan ser på specialpedagogens och speciallärarens arbetsuppgifter. LÄS MER

 3. 3. The Rise of the Underworld - Felines, Mythology and Psychology in Edgar Allan Poe’s The Black Cat

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Bylund; [2013-03-20]
  Nyckelord :cats; myth; Hel; Odin; Bast; Paranoia; superstition;

  Sammanfattning : The narrator in The Black Cat tells the story which leads him to the gallows. The unreliable tale depictures the morbid details of violence and murder, hauntings and terror. At the centre of the story is the cat which suffers from the narrator’s paranoia and alcohol abuse. LÄS MER

 4. 4. Koncentrationssvårigheter - "men vad är vad i det?" : En diskursanalytisk studie av specialpedagogers synsätt och arbete med åtgärdsprogram.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle; Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

  Författare :Maria Bylund; Gunilla Gustafsson; [2010]
  Nyckelord :diskurs; diskursanalys; koncentrationssvårigheter; skolsvårigheter; specialpedagog; specialpedagogik; specialpedagogiska perspektiv; särskilt stöd; tidigare skolåren; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Koncentrationssvårigheter är ett vanligt begrepp när pedagoger ska beskriva orsaker till elevers skolsvårigheter och detta bekymmer kan yttra sig på många olika sätt. Det ställer krav på skolan att upptäcka, identifiera och förstå dessa elevers svårigheter, där kunskap och synsätt blir avgörande för hur skolan kommer att bemöta elever med koncentrationssvårigheter. LÄS MER

 5. 5. Internal Communication Approach : En empirisk undersökning av de interna kommunikationskanalerna på ICA Butiksadministration

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Anna Bylund; Maria Mingo; [2009]
  Nyckelord :Internal communication; communication-channels; information; organization; ICA.; Kommunikationskanaler; intern kommunikation; organisation; informationsöverföring; ICA.;

  Sammanfattning : Title: Internal Communication Approach – A study of the internal communication-channels of the ICA Administration. Background: The ICA Administration is in the process of generating an organizational change with the purpose of improving their external communication. LÄS MER