Sökning: "Nathalie Medina"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Nathalie Medina.

 1. 1. "Vi borde slopa det här genustänket" : En kvalitativ studie om hur könsföreställningar påverkar pedagogernas bemötande av barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen; Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Nathalie Blad; Medina Kandic; [2016]
  Nyckelord :treatment; gender; preschool; gender stereotypes; practices; categorization; bemötande; genus; jämställdhet; förskola; pedagoger; praktiker; kategoriserande; barn; könsstereotyper;

  Sammanfattning : Purpose: To research how conceptions of gender are mirrored in the preschool’s practices and how the preschool teachers treat the children in relation to the conception of gender and age. Questions at issue: How do preschool teachers treat children in preschool from a gender perspective? How are values and conceptions about gender expressed in the preschools’ practice? Method: Qualitative methods; observation and interview, discourse analysis, hermeneutics Main theoretical connections: Social constructivism, feminist poststructuralism, gender system We have concluded that preschool teachers treat children in preschool based on the expectations they put on the children. LÄS MER

 2. 2. Arbetsmotivation trots osäkra arbetsvillkor? : En kvalitativ studie om arbetsmotivation hos anställda med osäkra arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Nathalie Medina; [2015]
  Nyckelord :motivation; workmotivation; working conditions; short-term contract; motivation; arbetsmotivation; arbetsvillkor; korttidskontrakt;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka arbetsmotivation och motivationsfaktorer hos anställda med korttidskontrakt på ett företag som arbetar med sådana praktiker. De formulerade frågeställningarna är: Hur anser anställda med korttidskontrakt att deras arbetsmotivation påverkas av de osäkra arbetsförhållandena? Vilka motivationsfaktorer är viktiga för dem? Vilka strategier har de för att motivera sig? Empirin bygger på intervjuer genomförda med 6 respondenter på ett företag som utgör typfallet för studien. LÄS MER

 3. 3. Anonyma vittnen- Till skda eller nytta för det svenska rättsystemet?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Nathalie Medina; [2009]
  Nyckelord :Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Sverige råder det allmän vittnesplikt vilket bl.a. innefattar att vittnet är skyldig att uppge sin identitet. Att vittna i en huvudförhandling är en medborgerlig skyldighet och det finns sanktionsmöjligheter mot ett vittne som vägrar att uppfylla sin plikt. LÄS MER