Sökning: "Nyckelord: sammanhållning"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Nyckelord: sammanhållning.

 1. 1. Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur : En kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Anna Kokko; Wiberg Daniel; [2020]
  Nyckelord :Emotional intelligence; national culture; Hofstede; France; China; Sweden; leader; Emotionell intelligens; nationell kultur; Hofstede; Frankrike; Kina; Sverige; ledare;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur – en kvalitativ studie med empiri från Frankrike, Kina och Sverige Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Anna Kokko och Daniel Wiberg Handledare: Tomas Källquist och Pär Vilhelmson Datum: 2020 - Januari Syfte: Studiens syfte är att synliggöra samband mellan emotionell intelligens och nationell kultur med hjälp av en modell, detta genom att med utgångspunkt i Hofstedes kulturdimensionsteori jämföra emotionell intelligens hos ledare i tre olika nationella kulturer. Metod: Studien har utgått ifrån en kvalitativ metod där sexton semistrukturerade intervjuer har genomförts med ledare från Frankrike, Kina och Sverige. LÄS MER

 2. 2. SOCIALPEDAGOGISKT ARBETSSÄTT OCH FÖRHÅLLNINGSSÄTT I SKOLAN

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Allisa Basic; Zorica Andric; [2020]
  Nyckelord :Social utbildning; socialpedagogiskt arbete; socialt nätverk; samhörighet;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Basic, A & Andric, Z. Socialpedagogiskt arbetssätt och förhållningssätt i skolan. Examensarbete i handikapp och rehabiliteringsvetenskap (15hp). Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, 2020. LÄS MER

 3. 3. Det fysiska rummets betydelse för samhörighet och identitet hos studenter på Högskolan i Halmstad

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Bergenholtz; Hanna Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :Offentliga platser; studenter; social sammanhållning; attraktiva mötesplatser; Högskolan i Halmstad;

  Sammanfattning : Högskolan i Halmstad består idag av en uppdelning mellan byggnader och en campusplan har skapats för att bygga om campusområdet med målet att skapa ett campus med mer rörelser på de olika ytorna för att skapa social sammanhållning mellan studenterna. Uppsatsens syfte har varit att skapa sig en förståelse om studenternas uppfattning om de rådande offentliga platserna på Högskolan i Halmstad och deras funktionalitet. LÄS MER

 4. 4. Spiralteorin - En teori om mönstret mellan sammanhållning, motivation och autonomi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Louisa Lundstén; [2016]
  Nyckelord :autonomi; Nyckelord: sammanhållning; motivation; autonomy; cohesion; grundad teori; grounded theory; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to generate a theory that has the opportunity to build bridges between established theories within the research on motivational and group psychology by exploring ”What is the pattern between cohesion, motivation and autonomy in caring professions?" and “How is the pattern effected between cohesion, motivation and autonomy by how much time spent in the team?” Grounded theory was used for data collection and analysis. 20 participants were represented from social services, elderly care and volunteers (women= 18, men = 2, mean age = 37. LÄS MER

 5. 5. Konsten att motivera sin projektgrupp på distans : En kvalitativ studie ur ett projektledarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Sjölund; Fannie Mikaelsson; [2012]
  Nyckelord :Motivation; Projekt; Projektledarskap; Virtuella projekt; Virtuella projektteam;

  Sammanfattning : BakgrundProjekt är en arbetsform som idag ofta används i alla typer av organisationer. Projekt är dock komplexa och så är även människor. Att få en grupp att arbeta mot ett och samma mål är inte en lätt uppgift. Om gruppen dessutom befinner sig i olika delar av landet blir det än mer komplext. LÄS MER