Sökning: "Otillåten påverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Otillåten påverkan.

 1. 1. ”En oreglerad värld” – En diskursanalytisk studie om otillåten påverkan mot förtroendevalda

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Klara Bjurström; Amanda Hassel; [2020-03-17]
  Nyckelord :Otillåten påverkan; Förtroendevald; Diskurs; Diskursanalys; WPR; Demokrati; Socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att bidra med ökad kunskap kring otillåten påverkan mot förtroendevalda genom att undersöka och analysera hur problemet framställs avBrottsförebyggande rådet i deras kartläggningar av problematiken. Vidare syftar studien till att analysera hur de förtroendevalda framställer problemet. LÄS MER

 2. 2. Förbudsregeln i 5 kap. 4§ MB - ett hinder för verksamheter? : En utredande uppsats av förbudsregeln i 5 kap. 4 § MB och möjligheten för verksamheter att fortsatt beviljas tillstånd.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Siri Andersson; [2020]
  Nyckelord :Förbudsregeln; vattenmiljö; miljökvalitetsnormer; ramdirektivet för vatten; Weserdomen; verksamheter;

  Sammanfattning : Förbudsregeln, som sedan 1 januari 2019 finns implementerad i 5 kap. 4 § miljöbalken (1998:808) (MB), ställer krav på verksamheter att inte på ett otillåtet sätt försämra vattenmiljön eller äventyra att vattnet uppnår rätt kvalitet enligt miljökvalitetsnorm. LÄS MER

 3. 3. Naturen som arena : En studie i markåtkomstregler för orienteringssporten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Jesper Sjögren; Frida Strömgård; [2018]
  Nyckelord :Right to public access; Orienteering; land access; organized outdoor activities; enviromental code; Allemansrätt; orientering; markåtkomst; organiserat friluftsliv; miljöbalken.;

  Sammanfattning : Allemansrätten finns inte definierad i svensk lag, utan är baserad på sedvänja och gamla traditioner som kan dateras ända tillbaka till medeltiden. Allemansrätten är dock omnämnd i lagtexten, i regeringsformen 2 kap. 15 § 4 st. samt i miljöbalken 7 kap. LÄS MER

 4. 4. Vem är det som har sagt det? - Om införande av anonyma vittnesmål i Sverige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Petersson; [2017]
  Nyckelord :processrätt; vittne; vittnesmål; anonym; anonyma vittnen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The fact that witnesses in fear of reprisals do not dare to testify in criminal-proceedings is a growing problem. A system with anonymous witnesses is often assigned as a solution. LÄS MER

 5. 5. Du lär dig kanske hantera det efter ett tag : En kvalitativ studie om socialsekreterares erfarenheter kring klientrelaterat hot och våld.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Maria Bengtsson; Petra Eriksson; [2017]
  Nyckelord :client violence; social worker; social work; treats and violence; klientrelaterat våld; socialsekreterare; socialt arbete; hot och våld;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande uppsats var att undersöka hur socialsekreterare inom familjeavdelningens utredningsenhet förhåller sig till situationer av hot och våld på arbetsplatsen och även till det förebyggande arbete som bedrivs för att undgå att hotfulla situationer uppstår. För att uppnå studiens syfte används en kvalitativ metod i form av fem intervjuer. LÄS MER