Sökning: "Perspektiv på läs- och skrivinlärning"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Perspektiv på läs- och skrivinlärning.

 1. 1. Individanpassad läs- och skrivinlärning : En undersökning om klasslärares och speciallärares arbete med individanpassad läs- och skrivinlärning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Emma Öfverström; [2019]
  Nyckelord :Läs- och skrivsvårigheter; individanpassning; hjälpverktyg; intervju; sociokulturellt perspektiv; lärarperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur två skolor på Åland i årskurs 2 finner elever med läs- och skrivsvårigheter samt anpassar läs- och skrivinlärning för dessa elever. Syftet konkretiseras genom tre frågeställningar: Hur finner man elever som är i behov av individanpassad undervisning? Vilka metoder eller anpassningar genomförs vid individanpassad läs- och skrivinlärning för elever med läs- och skrivsvårigheter samt vilka svårigheter kan läraren stöta på gällande metoderna eller anpassningarna? Vilka svårigheter kan man som lärare stöta på när man individanpassar inlärningen med hjälp av tekniska verktyg i läs- och skrivundervisningen? För att undersöka detta användes en kvalitativ metod med intervjuer och observationer. LÄS MER

 2. 2. Att skriva sig till läsning. : Lärares användning och uppfattning av metoden.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik; Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Ellen Lidberg; Julia Nordlund; [2019]
  Nyckelord :Arne Trageton; digitalisering; sociokulturellt perspektiv; läs- och skrivinlärning; stöttning;

  Sammanfattning : Att skriva sig till läsning (ASL) går ut på att lära sig läsa genom att skriva med dator som skrivverktyg. Syftet med denna studie var att ge insikt i hur lärare arbetar med ASL i årskurs 1 samt ta reda på vilka för- och nackdelar de möter i arbetet med metoden. LÄS MER

 3. 3. Läshunden som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Cronholm; [2019]
  Nyckelord :läshund; självkänsla; lärmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Cronholm, Emma (2019). Läshunden som ett pedagogiskt verktyg. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg som stöd i den tidiga läs-och skrivundervisningen för elever med läs-och skrivsvårigheter : En studie med utgångspunkt ur speciallärares/specialpedagogers perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Sandra Magnusson; Elin Löfstedt; [2019]
  Nyckelord :Digitalt lärande; Läs- och skrivsvårigheter; Digitala verktyg; Specialpedagogik; Digitali-sering; Speciallärare; Specialpedagog; Läs- och skrivinlärning; IT- användning;

  Sammanfattning : Denna studie presenterar speciallärares/specialpedagogers erfarenheter och kunskaper om digitala verktyg inom specialundervisningen, med fokus på elever med läs- och skrivsvårigheter. Studiens resultat baseras på kvalitativa semistrukturerade interjuver med fem speciallärare och en specialpedagog. LÄS MER

 5. 5. Intersektionella perspektiv på läromedel i läs- och skrivinlärning i svenska för årskurs 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sara Inger Eline Sara; [2019]
  Nyckelord :intersektionell analys; läromedel; grundskolan; genus; nationella minoriteter; svenskämnet; etnicitet; årskurs 1; läs- och skrivinlärning;

  Sammanfattning : Den här studien omfattar alla läromedel som är utgivna efter 2018 i läs- och skrivinlärning för årskurs 1 i svenska. Syftet har varit att analysera läromedlen utifrån förekomst av genus, etniciteter samt religion. Resultatet visar att nationella minoriteter inte finns representerade i de analyserade läromedlen. LÄS MER