Sökning: "Physical active play"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Physical active play.

 1. 1. Icke-farmakologiska metoder för att hantera procedursmärta hos barn : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kristofer Edlund; Karim Harki; [2023]
  Nyckelord :evidence-based nursing; nonpharmacologic; nursing interventions; pain management; procedural pain; evidensbaserad omvårdnad; icke-farmakologisk; omvårdnadsåtgärder; procedursmärta; smärthantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta hos barn i samband med procedurer i sjukvården är ett vanligt problem som sjuksköterskan hanterar. Hos barn är smärta tydligt kopplat till rädsla och otrygghet. Syfte: Att kartlägga icke-farmakologiska metoder för att hantera procedursmärta hos barn. LÄS MER

 2. 2. LIKU - Building through motions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare : [2023]
  Nyckelord :Indoor environments; full-body movements; free play; Child Culture Design;

  Sammanfattning : LIKU: Building Through Motions project explores the method of designing that is born through children’s performative body movements. It is an attempt to combine child culture design with elements of bodily movements found in the performance art field. This project addresses the lack of movement-based play done by children in indoor environments. LÄS MER

 3. 3. Vuxna personers erfarenheter av att leva med astma : ​En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Farhia Said Abdulle; Ikran Bashir Abdirahman; [2023]
  Nyckelord :Asthma; Experience; Literature review; Participation; Person-centered care; Astma; Delaktighet; Erfarenhet; Litteraturöversikt; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Astma är en vanlig förekommande folksjukdom som drabbar individer i alla åldrar. Det finns olika typer av astma och de vanligaste typerna är den allergiska och den icke allergiska formen av astma. Sjukdomen orsakar förträningar och inflammationer i luftvägarna, vilket försvårar andningen. LÄS MER

 4. 4. Frailty and influencing factors in elderly people with type 2 diabetes mellitus : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Yi Wang; Meiyi Xu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a chronic disease that existsworldwide. frailty severely affects older patients with T2DM. The frailty of elderlyT2DM patients and the factors affecting frailty are of great concern.Aim:Describe frailty in older patients with type 2 diabetes and describe the factorsthat influence frailty. LÄS MER

 5. 5. Allegro i Musikparken : ett gestaltningsförslag till en allaktivitetspark intill Gottsundaskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Alexandra Astafourova; Klara Hellgren; [2023]
  Nyckelord :Aktivitetspark; allaktivitetspark; gestaltning; medborgarsamtal; social hållbarhet; välmående; ekosystemtjänster;

  Sammanfattning : Möjligheten att aktiveras, träffa människor och delta i samhället är alla grundläggande mänskliga behov, som till följd av restriktioner under covid-19-pandemin begränsats. En plats som varit i stort sett fredad från restriktionerna är utemiljön. LÄS MER