Sökning: "Sammanfattning av rättsfall"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden Sammanfattning av rättsfall.

 1. 1. Spelvinster och Tävlingsvinster- Beskattning av olika typer av vinster skillnader mellan dessa

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :James Ahnlund Slaughter; [2021]
  Nyckelord :Skatterätt; Spelindustri; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish gambling industry grows every year and is a big factor on the Swedish market. The aim of this essay is to understand the difference in taxation between different kinds of winnings with a focus on betting. LÄS MER

 2. 2. Markförvärv tidigt i en exploateringsprocess - En analys av möjligheterna i FBL, JFL och PBL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Erik Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Nyckelord: Fastighetsbildning; exploatör; exploateringsfastighet; jordförvärvslagen; jordförvärvstillstånd; planbesksed; plan- och bygglagen; markexploatering; markförvärv; tillståndsmyndighet; vilandeförklaring Keywords: Dormancy declaration; developer; development property; land acquisition; the Land Acquisition Act; land acquisition permit; land exploitation; licensing authority; plan message; Planning and building act; Property formation; property development; Technology and Engineering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete är att utreda kopplingarna mellan fastighetsbildningslagen, plan- och bygglagen och jordförvärvslagen. Detta med inriktning på juridiska personers möjlighet att få bundenhet till mark i ett tidigt skede i en markexploateringsprocess. LÄS MER

 3. 3. Rätten till goda levnadsvillkor : En kvalitativ studie av förvaltningsrättens domar kring rätten till LSS insats

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Marwa Abushaqfa; Alma Sörum; [2018]
  Nyckelord :LSS; goda levnadsvillkor; kritisk diskursanalys;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur funktionshindradepersonersrättigheter enligt SFS 1993:387 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) befästs eller eventuellt urholkas inom ramen för beslut som fattasinom offentlig förvaltning. Det empiriska materialet i denna studie bestod av tolv rättsfall från förvaltningsrätten. LÄS MER

 4. 4. Influencer-marketing - En granskning av marknadsföringslagen och fördelningen av det juridiska ansvaret

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Henrik Theander; [2017]
  Nyckelord :Affärsjuridik; Handelsrätt; Influencer; Influencer-marketing; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract Marketing is continuously changing and requires constant development to challenge consumers. Through the first blogs, a new marketing portal was created that was more penetrating than traditional advertising. From this, influencer marketing, i.e. LÄS MER

 5. 5. Ogiltighetsgrunder vid olovliga värdeöverföringar - Närmare om gällande rätt vid kompetensöverskridande associerat med olovliga värdeöverföringar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Rennermalm; [2016]
  Nyckelord :Keywords: Illegal value transfers 17:6. Competence violation 8:42 ABL. Sturetvättsfallet; NJA1999 s.426. Comparative study.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this thesis is to analyse two particular situations of ineffectiveness of contract and if these can be simultaneously applicable. The first situation pertains to when the board or the CEO (Chief Executive Officer) of a corporation goes beyond its authority in performing a value transfer. LÄS MER