Sökning: "Sara Anderberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Sara Anderberg.

 1. 1. Upplevelser av familjecentrerad omvårdnad på en neonatalavdelning : beskrivet utifrån ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Louise Anderberg; Sara Engberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; Family centered care; Neonatal intensive care unit; Parents; Premature; Familjecentrerad omvårdnad; Föräldrar; Neonatalavdelning; Prematur; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år föds det 15 miljoner prematura barn i världen. Prematura barn behöver vårdas på en neonatalavdelning, tills de är friska nog att lämna avdelningen. I familjecentrerad omvårdnad betraktas familjen som en helhet. LÄS MER

 2. 2. Att vara en cirkel i en fyrkantig värld : En litteraturöversikt om HBTQ personers upplevelser av mötet med sjukvården

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Sara Anderberg Hansen; Björn Andersson; [2016]
  Nyckelord :HBTQ; Möte; Bemötande; Upplevelser; Heteronormativitet; Vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Heteronormativitet genomsyrar samhället och även sjukvården. Detta påverkar mötet mellan HBTQ personer och vårdpersonal. Homosexuella handlingar avkriminaliserades i Sverige 1944. Sedan dess har olika lagar tagits fram i syfte att minska diskrimineringen av HBTQ personer i samhället. LÄS MER

 3. 3. Utbredning och bekämpning av jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) - en kartläggning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Sara Holmgren; [2015]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Jättebjörnloka (Heracleum mantegazzianum) fördes ursprungligen till Sverige som prydnadsväxt (Anderberg, 2007). Arten är mycket storväxt, växer i täta bestånd och kan tränga undan annan växtlighet vilket hotar den biologiska mångfalden (Jordbruksverket, 2015). LÄS MER

 4. 4. Medarbetarskap i ett individualiserat samhälle : demokratur, chimär eller delaktighet?

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emil Anderberg; Sara Jansson; [2015]
  Nyckelord :co-workership; individuality; empowerment; participation; leadership; medarbetarskap; individualism; empowerment; delaktighet; ledarskap;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med den här kandidatuppsatsen är att undersöka hur medarbetare ser på begreppet medarbetarskap. Undersökningen syftar också till att undersöka hur personer inom organisationer förhåller sig till individualister och karriärister och tror medarbetarna att organisationerna kan upprätthålla en tydlig organisationskultur och främja ett starkt medarbetarskap med en självförverkligande arbetsstab?Metod: Data till studien är insamlad med hjälp av en kvalitativ ansats där semistrukturerade intervjuer har legat till grund för majoriteten av insamlingenTeoretisk referensram: Den teoretiska referensramen för denna studie består av teorier som behandlar medarbetarskap, empowerment, individualism, byråkrati och nyinstitutionell teori. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av stress hos ensamstående föräldrar med barn i åldern 0-6 år

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Madeleine Dahlvid; Sara Anderberg; [2014]
  Nyckelord :Copingstrategier; distriktssköterska; ensamstående föräldrar; föräldrastress; salutogenes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ensamstående mödrar känner oftare stress i vardagen än andra föräldrar. Vid ökad föräldrastress visar barnet ett mer utåtagerande beteende och anknytningen till föräldern försämras. Syftet med studien var att få kunskap om vilka faktorer som påverkade stressen hos ensamstående föräldrar och om hur de förhöll sig till dessa. LÄS MER