Sökning: "Stockholms city"

Visar resultat 1 - 5 av 604 uppsatser innehållade orden Stockholms city.

 1. 1. An emprical analysis of the effect of emergency lights on the speed of road assistance vehicles on highways in Stockholm

  Kandidat-uppsats, KTH/Geoinformatik

  Författare :Leonard Hökby; [2021]
  Nyckelord :Traffic; Traffic incident management; TIM; Highway; Emergency lights; Road Availability; Road assistance; Vägassistans; Blåljus; Stockholm; Södra Länken; Essingeleden; E4;

  Sammanfattning : Any situation that causes traffic to stop or slow down creates cost for society, both in terms of lost time for the road users and increased CO2 emissions. Trafik Stockholm, a traffic management centre for Stockholm collectively run by STA, Stockholm city and Nacka municipality therefore have the responsibility to facilitate the removal of such situations. LÄS MER

 2. 2. Färgholmen: Ny Stadsform – En destination i Stockholm för konst, kultur och nya bostäder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Stina Edlund; [2021]
  Nyckelord :Lövholmen; stadsplan; planning process; Stockholm; bostadsgårdar; living city; genhet; kultur; ny stadsform; konst;

  Sammanfattning : Lövholmen är ett stadsutvecklingsprojekt där Stockholms sista centrala industriområde omvandlas till en ny, tät stadsdel. Detta examensprojekt redogör (i) en kritisk analys av den aktuella strukturplanen, (ii) och min alternativa illustrationsplan för Lövholmen; “Färgholmen – Ny Stadsform”. LÄS MER

 3. 3. En balansgång mellan gatans värden : En studie av de boendes perspektiv på Swedenborgsgatan som sommargågata

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matthias Forsberg; [2021]
  Nyckelord :Swedenborgsgatan; social plats; placemaking; Vistelsevärden; sommargågata; cykeltrafik;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker det årligen återkommande gatuexperimentet kallat sommargågata som introducerades till utvalda Stockholmsgator sedan 2015. Det är en typ av delat utrymme enligt Stockholms stads ambition att öka tillgängligheten och framkomligheten för främst gång- och cykeltrafik, samt att skapa en urban plats med identitet och gemenskap via nya aktiviteter. LÄS MER

 4. 4. Regenerativ design vid förtätning av befintliga stadsdelar : möjligheter och svårigheter i fallet Lövholmen

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Lundström; [2021]
  Nyckelord :regenerativ design; regenerative systems landscapes; förtätning; antropocentrism; ekocentrism; landskapsarkitektur; stadsbyggnadshistoria;

  Sammanfattning : I uppsatsen diskuteras två olika stadsbyggnadsideal som båda har anspråk på ekologisk hållbarhet, det rådande förtätningsidealet och den regenerativa designens visioner om ett stadsbyggande som baseras på ekosystemens cirkulära principer. De två idealen antas utgå från olika teoretiska premisser, det förra ses som sprungen ut ett antropocentriskt perspektiv och det senare ut ett ekocentriskt. LÄS MER

 5. 5. Food for transformation – food for thought : The development of transformative capacity of niche initiatives in the Greater Cape Town area and the Stockholm city-region

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Stockholm Resilience Centre

  Författare :Märta Jacobson; [2021]
  Nyckelord :food systems; transformation; transformative capacity; scaling; seeds;

  Sammanfattning : As the global food system causes environmental degradation and contributes to detrimental health effects, a transformation is vital for a sustainable and fair future for all. Research on food system transformation and the role of food initiatives have increased. LÄS MER