Sökning: "Svensk folkmusik"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Svensk folkmusik.

 1. 1. Examensarbete fiol : Examenskonsert Marika Bjärnborg & Stilanalys: Stämspel - Ole Hjort & Sven Ahlbäck

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Marika Bjärnborg; [2019]
  Nyckelord :folkmusik; fiol; examenskonsert; stilanalys; stämspel; svensk folkmusik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Folkmusikens betydels i grundskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Patrick Söderholm; [2018]
  Nyckelord :Folkmusik; skola; musikundervisning; musik; kultur;

  Sammanfattning : I möten mellan folk från olika delar av världen kan det vara lätt att låta fördomar komma i vägen och tro att mötet mellan dessa folk kommer att bli svårt på grund av språkliga hinder och kulturella olikheter. När nyanlända barn fick chansen att möta ett midsommarfirande för första gången kunde de känna igen sig i den svenska kulturen, och intressant är hur mycket barn, ungdomar, skola och lärare vet om folkmusik. LÄS MER

 3. 3. Från fiol till vibrafon : Att spela svensk folkmusik på ett för genren främmande instrument

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofia Tåhlin; [2018]
  Nyckelord :Traditional music; folkmusic; vibraphone; cultural tools; sociocultural theory; decentered master-learning; Gehörsmusik; folkmusik; vibrafon; kulturella redskap; sociokulturellt perspektiv; decentrerad mästarlära;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka min lärandeprocess när jag på det melodiska slagverksinstrumentet vibrafon studerar in tre folkmusiklåtar på gehör utifrån ljudinspelningar. Den teoretiska utgångspunkten för studien är det sociokulturella perspektivet och den decentrerade mästarläran. LÄS MER

 4. 4. Folklig sång i sångundervisning. Hur vanligt är det egentligen? : En kartläggning av svensk folkmusik i sångundervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Karl Larsson; [2018]
  Nyckelord :Musical expressions; genre breadth; Swedish folk music; traditional singing; quantitative study; survey; Musikaliska uttryck; genrebredd; svensk folkmusik; folklig sång; kvantitativ studie; enkäter;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande kvantitativa enkätstudie är att undersöka vilka förutsättningar som finns för att lära sig folklig sång i sångundervisning Detta gjordes genom att undersöka sångpedagogers förtrogenhet i att undervisa i svensk folkmusik, hur vanligt förekommande folklig sång är i undervisningen och genom att kartlägga repertoarområden i sångundervisningen. Tidigare forskning visar att rock och pop dominerar musikundervisningen i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Folkmusik i grundskolan - en kartläggning av undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Rasmus Krohn; [2017]
  Nyckelord :Svensk folkmusik; Kartläggning av undervisning; Svensk folkmusik undervisning i grundskolan; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Swedisk folkmusic; Survey of teaching; Swedish folkmusic education in elementary school; Educational Science; Music Education; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Detta arbete kartlägger hur musiklärare undervisar i svensk folkmusik i grundskolan. I kapitlet om tidigare forskning berörs begreppet folkmusik samt folkmusikens historia och hur den ser ut idag, där ryms också ett avsnitt om genrens repertoar. Metoderna för undersökningen består av en kvantitativ enkät samt en fördjupande intervju. LÄS MER