Sökning: "Teori för praktiker"

Visar resultat 1 - 5 av 117 uppsatser innehållade orden Teori för praktiker.

 1. 1. Vad händer utöver 230 timmar? : - En kvalitativ studie om musik på fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Pettersson; Janna Tisjö; [2019]
  Nyckelord :studentinterest; after school programs; teacher; music; music education; elevintresse; fritidshem; lärare; musik; musikpedagogik;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur arbetet med musik ser ut i fritidshem utifrån ett lärarperspektiv. Utgångspunkten i studien har arbetats fram genom fyra centrala forskningsfrågor som berör hur lärare i fritidshem uppfattar att musik kan användas som ett pedagogiskt verktyg, vilka faktorer som påverkar hur lärare använder musik i fritidshem, vad lärare har för insikt i elevers musikintresse samt vilka problem eller svårigheter som lärare ser i arbetet med musik i fritidshem. LÄS MER

 2. 2. "Man göra som svenskar - men jag är inte svensk" : En kvalitativ intervjustudie om svenskhet och svensk identitet genomförd med lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Linnea Wallin Hall; [2019]
  Nyckelord :svenskhet; SFI; föreställda gemenskaper; symbolisk interaktionism; socialpsykologi;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka och beskriva vilka föreställningar om svenskhet och svensk identitet som existerar hos lärare och deltagare på en utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utifrån ett kvalitativt angreppssätt så har fyra lärare och fyra deltagare kopplade till SFI intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Selektiva traditioner i NO i grundskolans mellanår : Sex lärares uppfattningar om utomhusundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Rikard Södergren; Jonathan Ajdert; [2019]
  Nyckelord :Utomhusdidaktik; utomhuspedagogik; utomhusundervisning; selektiva traditioner; systematiska undersökningar;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker sex verksamma mellanstadielärares syn på och arbete med utomhusundervisning inom de naturvetenskapliga ämnena. Studien tar även upp hur lärarna ser på de förutsättningar som finns för att bedriva utomhusundervisning inom naturvetenskapen. LÄS MER

 4. 4. Mer än bara heteromonogami : En studie av kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Elin Eriksson; [2019]
  Nyckelord :polyamori; heteronormativitet; polyamorös; poly; icke-monogam;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka kvinnors potential till att utmana heteronormativa konventioner genom polyamorös praktik, samt att undersöka vilket motstånd kvinnorna mött eller möter från omgivningen och i kärleksrelationer med män. Studien utgår teoretiskt från Stevi Jacksons definition av heteronormativitet som en normerande, institutionaliserande struktur som reglerar normer för såväl sexualitet som kön, och Chris Beasleys teori om gränsöverskridande heterosexualitet, det vill säga olikkönade sexuella praktiker som har potential att utmana könade och sexuella ojämlikheter som struktureras av heteronormativitet. LÄS MER

 5. 5. “Det agila arbetssättet kan göra ont” : En etnografisk studie av medarbetares situation i ett IT-företag ur ett hållbarhetsperspektiv

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Olivia Remmerth; Elin Svantesson; [2019]
  Nyckelord :Agile; Border theory; Critical theory; Engaged employees; Post-bureaucracy; Wheel of employeeship; Agilt arbetssätt; Gränsdragning; Hållbart medarbetarengagemang; Kritisk teori; Medarbetarskapshjulet; Postbyråkrati;

  Sammanfattning : Omvärlden och marknaden kan idag tillskrivas som kundens, det är kunden som styr marknaden och sitter på makten. Till detta kan troligtvis en viss press föreligga hos organisatoriska ledare att finna en strategi som skapar värde för kunden. LÄS MER