Sökning: "Tiina Man"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Tiina Man.

 1. 1. ”Vi blir ju som någon slags anhörig nästan, eller som en vän.” : En kvalitativ studie om varför människor väljer att engagera sig i frivilligorganisationer med fokus på socialt arbete och vilken påverkan de upplever att deras frivilligarbete har för dem själva och för samhället.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Tiina Barraza Hällström; [2019]
  Nyckelord :Frivilligarbete; Frivilligorganisation; Socialt kapital; Civilsamhälle; Tillit;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har haft syftet att undersöka varför människor vill engagera sig i frivilligorganisationer och vilken påverkan de upplever att deras frivilligengagemang har på såväl ett individuellt plan som i ett större samhälleligt perspektiv. Studien har varit kvalitativ och semi-strukturerade intervjuer har använts som metod. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av det fallpreventiva arbetet med kvalitetsregistret Senior alert i kommunen – kan kvalitetsregister vara ett stöd till förbättring?

  Magister-uppsats,

  Författare :Tiina Luukanen; [2016-03-18]
  Nyckelord :Fall; Fallprevention; Äldre; Senior alert; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Fall is the most common cause of hospital care for elderly today and causes both society major economic costs and the individual suffering. In pace with an increasing aging population, the number of fall will increase significantly if nothing is done. LÄS MER

 3. 3. #Godaremat : En studie om hur en reklamkampanj för ett ekologiskt varumärke kan utformas

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Karin Cever; Tiina Huuhka; [2015]
  Nyckelord :reklamkampanj; kampanjbild; mat; estetik; grafisk formgivning;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa oss i hur teori, metod och beprövad erfarenhet kan användas vid utformandet av en reklamkampanj. Vi har använt de kunskaper vi fick till att sammanställa en reklamkampanj åt uppdragsgivaren Zest som är en ekologisk matbar i Karlstad. Målet med kampanjen var att visa upp deras unika utbud av mat. LÄS MER

 4. 4. Äldre och ensamhet : En kartläggning av sociala insatser för äldre personer i Dalarnas kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Tiina Hiltunen; Malin Jonsson; [2015]
  Nyckelord :care administrator; loneliness; street-level bureaucracy; social interventions; elderly; geriatric care.; Biståndshandläggare; ensamhet; gräsrotsbyråkrat; sociala insatser; äldre och äldreomsorg.;

  Sammanfattning : Det finns begränsat med forskning kring hur biståndshandläggare inom äldreomsorgen arbetar med ensamhet hos äldre personer. Med anledning av detta är studiens huvudsakliga syfte att undersöka hur biståndshandläggare i Dalarnas kommuner arbetar med att utreda sociala behov till följd av ensamhet hos äldre personer samt att ta reda på vilka kommunala sociala insatser som erbjuds för dessa individer och på vilka grunder. LÄS MER

 5. 5. Självskadebeteende : Sjuksköterskors upplevelser av att bemöta patienter med självskadebeteende

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Umeå universitetsbibliotek (UB)Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tiina Paulson; Shovda Kurbonova; [2014]
  Nyckelord :sjuksköterskor; självskadebeteende; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Självskadebeteende är ett växande samhällsproblem. Genom att skada sig själv försöker individen hantera svåra våldsamma känslor som ett sätt att överleva. Självskadehandlingen blir en copingstrategi. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att förstå och se den inre smärtan. LÄS MER