Sökning: "Tove Christensen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Tove Christensen.

 1. 1. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 2. 2. Tre önskningar på en gång - det går väl inte? En studie av normativa grundmönster i den svenska debatten om flexicurity

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Tove Andersson; [2010-08-06]
  Nyckelord :Arbetsrätt;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den svenska diskurs som präglar talet om flexicurity. Fråge-ställningar för studien rör (1) vilka normativa grundmönster som kan utläsas i de olika texterna, (2) på vilket sätt dessa normativa grundmönster bidrar till att konstituera den svenska diskursen om flexicurity och (3) på vilket sätt diskursen om flexicurity kan relateras till samhällsutvecklingen. LÄS MER