Sökning: "Utvecklingssamtal i förskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade orden Utvecklingssamtal i förskolan.

 1. 1. Bedömningar i förskolan : "Vi bedömer ju inte för att kränka barnen."

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Sandra Birgisdóttir; Yasmin Aboutaka; [2021]
  Nyckelord :Assessment; preschool; development talks; documentation; development and learning.; Bedömning; förskola; utvecklingssamtal; dokumentation; utveckling och lärande.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om bedömning som begrepp och som pedagogisk praktik i det förskolepedagogiska fältet. Studien bygger på en kvalitativ ansats där sex semistrukturerade intervjuer genomförts med förskollärare från sex olika förskolor i södra Sverige. LÄS MER

 2. 2. Samverkan vid utvecklingssamtal : En intervjustudie utifrån pedagogernas perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Resel Bååth; [2020]
  Nyckelord :Förskolan; samverkan; utvecklingssamtal och vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med ökad kunskap om utvecklingssamtal i förskolan och utifrån pedagogernas perspektiv belysa samverkan med vårdnadshavare vid utvecklingssamtal Det har lett till studiens frågor: Hur ser pedagogerna sin möjlighet att samverka genom utvecklingssamtalet? Hur förbereder pedagogerna sig inför utvecklingssamtalen? Vad är pedagogernas uppgift vid utvecklingssamtal? Jag har genomfört en intervjustudie med fem pedagoger som utfört utvecklingssamtal.  Resultaten visade att pedagogerna är noggranna att förbereda sig inför i utvecklingssamtalet och det är viktigt att bygga relationer. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingssamtal i Förskolan : en kvalitativ studie om samverkan mellan hem och förskola

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Irma Yxell; Hillevi Hansson; [2019]
  Nyckelord :Utvecklingssamtal; förskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Eftersom utvecklingssamatal är en viktig del av barns förskoleverksamhet, så är vi intresserade av att undersöka vilka uppfattningar har förskollärare om utvecklingssamtals betydelse för barn i förskolan. Tidigare förskning kring utvecklingssamtal i förskolan ligger till grund för stuf´dien. LÄS MER

 4. 4. Ett betydelsefullt samarbete mellan vårdnadshavare och förskollärare : En kvalitativ studie om förskollärares förutsättningar att genomföra förskolans uppdrag ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Linn Frykholm; Anna Konstandeliasz; [2019]
  Nyckelord :Förskola; interkulturellt perspektiv; delaktighet; inflytande; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar förskollärare anser att de har för att kunna erbjuda vårdnadshavare som inte kan svenska och engelska delaktighet och inflytande i förskolan. I studiens tidigare forskning kan det utläsas att ett fungerande samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är grundläggande för att barnet ska kunna nå sina mål i förskola och skola (Sandberg & Vuorinen 2007). LÄS MER

 5. 5. ”Just nu har vi svårt att få till någon planeringstid alls…” : En studie om förskollärares förutsättningar inför planering av utvecklingssamtal

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Linnéa Kärrstad; Sofia Åberg; [2019]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; vårdnadshavare; planering; planeringstid; utvecklingssamtal;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att synliggöra några förskollärares olika uppfattningar om planering inför utvecklingssamtal. För att uppnå studiens syfte har vi tagit stöd i frågeställningarna; Vilka förutsättningar har några förskollärare inför utvecklingssamtal? samt Vad anser några förskollärare vara viktigt i förberedelserna inför utvecklingssamtal? Metoden som användes för insamling av data var kvalitativa intervjuer med fem respondenter. LÄS MER