Sökning: "arbetssätt och dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden arbetssätt och dokumentation.

 1. 1. Ett automatiserat arbetssätt för fotografering av skärförslitning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Hanna Högström; Felix Bergsman; [2022]
  Nyckelord :skärförslitning; fotografering av skärförslitning; förslitningstyper; robot;

  Sammanfattning : Sandvik Coromants utvecklingsavdelning (R&D) genomför bearbetningstester och dokumenterar arbetet grafiskt. Vid bearbetningen fotograferas skärförslitning manuellt med hjälp av ett mikroskop. När teknikern fotograferar skäret är det vanligt att bildernainte tas i samma vinkel och skärförslitningen blir därför svår att följa. LÄS MER

 2. 2. Meningskapande i lek : En kvalitativ studie om gemensamma meningsskapande via material, barns lek med fokus på språkutveckling och pedagogiska arbetet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Adam Alsayfi; Siti Asiyah Haag; [2022]
  Nyckelord :Material artefakter; mediering; proximal utvecklingzon; stöttning; språk; lek; meningsskapande; relationkompetens;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa intervjustudien som genomfördes med förskole-rektorn har med syfte på ett fördjupat sätt för att förstå hur pedagogerna arbetar med olika material för att stödja barnens meningsskapande. Samt studerar vi hur pedagogerna stödjer barnens lek för att utveckla språkliga färdigheter. LÄS MER

 3. 3. Bedömning i teknik, syns den? : En kvalitativ studie om tekniklärares bedömningspraktik på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Karin Danielsson; Ebba Pettersson; [2022]
  Nyckelord :Teknikundervisning; Bedömning; E-portfolio; von Wrights determinanter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie handlar om hur bedömning synliggörs i teknikundervisningen. För att undersöka detta lyftes frågor om hur läroplanen används, vilken typ av undervisning som bedrivs och olika former av dokumentationsverktyg. LÄS MER

 4. 4. "Man kan ta sig fram till mål på många olika sätt, va?" : En fallstudie av en skolenhets systematiska kvalitetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Astrid Hultenius; Sofia Ritenius; [2022]
  Nyckelord :Systematiskt kvalitetsarbete;

  Sammanfattning : I denna fallstudie har en skolenhets systematiska kvalitetsarbete studerats. Enheten utgörs av ett program på en gymnasieskola i en mellanstor kommun i Sverige. Syftet med uppsatsen har varit att undersöka det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten i förhållande till styrdokumenten och rektors ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Barnet i den pedagogiska dokumentationen : En kvalitativ studie om hur sex förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation för att dokumentera och följa upp barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Karlsson; Hanna Bolmgren; [2022]
  Nyckelord :becoming; being; beskrivningar; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Unikum;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att synliggöra förskollärarnas intentioner med den pedagogiska dokumentationen och vilka föreställningar det kan finnas kring att dokumentera och följa upp barns lärande och utveckling med fokus på enskilda lärloggar i Unikum. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Hur beskriver förskollärarna pedagogisk dokumentation av barns lärande och utveckling? Vad framträder i förskollärarnas beskrivningar kring barns roll i den pedagogiska dokumentationen? Studien tar ansats i hermeneutiken och det barndomssociologiska perspektivet samt genomförs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER