Sökning: "behaviorism konstruktivism"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden behaviorism konstruktivism.

 1. 1. En enkät- och intervjuundersökning om lärares tankar och arbetssätt kring svenskläxor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Cathrine Lovén; Nicole Muñoz; [2019]
  Nyckelord :homework; Behaviorism; konstruktivism; läxor i svenskundervisningen; läxor i styrdokumenten; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Läxor är något som är omdiskuteratinom skolvärlden, det både finns de som är för och de som är emot användandet av läxor. Vi har gjort en kvantitativ enkätundersökning och fyra kvalitativa intervjuer vars syfte var att studera och jämföra hur lärarnas syn på läxor såg ut inom svenskämnet i årskurs 4–6 och hur de använde sig av detta i svenskundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Stöd av lärprocesser : En forskningsstudie om hur lärare kan stödja elevers lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

  Författare :Jenny Forss; [2014]
  Nyckelord :lärprocesser; lärstrategier; social konstruktivism; kognitivism; behaviorism;

  Sammanfattning : Som lärare vill man hjälpa elever att lära sig så mycket som möjligt. Syftet med examensarbetet är därmed att undersöka hur man som lärare kan stödja elevers lärprocesser. En utgångspunkt i studien är de tre lärteoretiska perspektiven behaviorism, kognitivism och social konstruktivism. LÄS MER

 3. 3. Problemlösning i matematik är inte oproblematiskt: Fyra lärare ger sin syn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Altin Musa; Dusko Diko; [2014]
  Nyckelord :Matematik; problemlösning; lärandeteorier; behaviorism; analytiskt ramverk; kognitivism; konstruktivism; sociokulturella teorin;

  Sammanfattning : I vår undersökning har vi intervjuat fyra lärare med avseende på hur de ser på problemlösning och hur de arbetar med det. Lärarna arbetar i två olika skolformer, kommunal skola och internationell skola i Sverige. Därför följer skolorna olika läroplaner. LÄS MER

 4. 4. För-lusten att lära

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Jennie Martinsson; Sandra Johansson; [2013]
  Nyckelord :Behaviorism; dold läroplan; genus; konstruktivism; literacy; lustfyllt lärande; meningsskapande lärandemiljö; läs- och skrivinlärning; Montessori; populärkultur; sociokulturell teori; Språkbiten; Trageton;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att beskriva hur elever i årskurs 1 uppfattar sin läs- och skrivinlärning, samt undersöka om det finns någon skillnad i elevernas beskrivningar ur ett genusperspektiv. Eleverna i vårt urval arbetar enligt tre olika arbetssätt, Montessori-pedagogiken, Tragetonmetoden samt Språkbiten. LÄS MER

 5. 5. Spår av teorier i politiken - riksdagspartiernas förda skolpolitik 2012 med fokus på gymnasiereformen Gy11

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Sofia Jensen; Emma Lyckberg; [2012]
  Nyckelord :Skolpolitik; gymnasiereform; skolreform; Gy11; bet;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med denna uppsats var att ta reda på om riksdagspartierna använt sig av någon form avutbildningsvetenskapliga teorier när de utformat sin skolpolitik samt vad detta innebär för denenskilde eleven. Alliansen blev även studerade utifrån styrdokumenten, Gy11, eftersom deansvarat för denna skolreform. LÄS MER