Sökning: "bevisvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 88 uppsatser innehållade ordet bevisvärde.

 1. 1. Prebiotikan oligofruktos som behandling av övervikt och fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Johan Lundberg; Mirjam Génetay; [2019-06-25]
  Nyckelord :Prebiotika; prebiotikasupplement; inulin; oligofruktos; viktnedgång; barn; ungdomar; fetma; övervikt.; Prebiotics; prebiotic supplements; inulin; oligofructose; weight loss; children; adolescents; obesity; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är en folksjukdom som påverkar både livskvalité och livslängd negativt. Det korrelerar starkt med andra kroniska folksjukdomar, exempelvis diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och cancer. Sjukdomsbilden är komplex och behandlingsmetoderna idag har varierande effekt med höga återfallsfrekvenser. LÄS MER

 2. 2. Barnet på video - om förfarandet med barn som vittne i straffprocessen i relation till barnkonventionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Malmberg; [2019]
  Nyckelord :Processrätt; straffrätt; folkrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan år 1990 har Förenta Nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, varit ett för Sverige internationellt åtagande. I januari 2020 träder barnkonventionen i kraft som lag. Konventionen syftar till att erkänna barnet som enskild individ och barn i grupp som i behov av särskilt skydd. LÄS MER

 3. 3. Köparens falska bevisbörda för varans kvarlämnande vid butiksvaruköp - och hur den påverkas av om det påstådda avtalsförhållandet anses utgöra ett blandavtal eller två separata avtal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Gustav Daun; [2019]
  Nyckelord :processrätt; bevisbörda; blandavtal; butiksvaruköp; bevisvärdering; bevisvärde; falsk bevisbörda; beviskrav; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En konsuments påstående om att en köpt vara lämnats kvar i butiken efter köpet i syfte att näringsidkaren ska utföra arbeten på varan, kan betraktas som ett påstående om antingen ett blandavtal eller två separata avtal. Förutsatt att näringsidkaren menar att konsumenten fått med sig varan i samband med köpet kommer konsumenten att åläggas bevisbördan för att en överenskommelse om tjänst ingåtts. LÄS MER

 4. 4. TRÄNING AV DJUPA NACKFLEXORER VID LÅNGVARIG OSPECIFIK NACKSMÄRTA Effekt på självskattad smärta och funktion – en litteraturstudie.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sofie Roempke Lindström; My Lindsjö; [2018-01-22]
  Nyckelord :Nackmuskulatur; Kronisk smärta; Cervikalgi; Fysisk träning; Litteraturstudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens samhälle är långvarig nacksmärta en omfattande diagnos. Det finns idag olika behandlingsformer där en av dessa är träning av djupa nackflexorer. LÄS MER

 5. 5. PROCESSEN I LVU : - en likställd process?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Atterbom Kaijser; [2018]
  Nyckelord :LVU; LUV-mål; förvalningsrätt; förvaltningsprocessrätt; kontradiktorisk process; barnets bästa; barnets rätt att att få komma till tals;

  Sammanfattning : En av de mest ingripande åtgärder det offentliga kan vidta mot en enskild är att omhänderta ett barn. Det krävs därför omfattande skyddsmekanismer för att beslutet om omhändertagande inte blir fattat utan rättslig grund. LÄS MER