Sökning: "biståndshandläggare och handlingsutrymme"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden biståndshandläggare och handlingsutrymme.

 1. 1. Brukardelaktighet för demenssjuka personer : En kvalitativ intervjustudie om hur biståndshandläggare resonerar och hanterar utmaningar vid bedömningsmöten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Frida Vedin; Erna Kamberovic; [2022]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmanderätt; empowerment; handlingsutrymme; äkta dilemman; självförsummelse.;

  Sammanfattning : Personer som lever med en demenssjukdom blir allt fler och är en utsatt grupp i samhället på grund av att de har svårare att göra sig delaktiga och föra sin talan. Det är därför av intresse att studera hur socialtjänstlagens krav om brukardelaktighet tas tillvara vid bedömningsmöten samt vad som sker vid dessa möten för att bidra med kunskap och förståelse. LÄS MER

 2. 2. Utbud eller behov? : En kvalitativ studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras erfarenheter av arbetet med äldres ofrivilliga ensamhet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Anton Petersson; Annie Wennerström; [2022]
  Nyckelord :Social work; elderly care; involuntary loneliness of the elderly; needs assesors; individual assessments; municipal guidelines; street-level bureaucracy; room for maneuver; Socialt arbete; äldreomsorg; äldres ofrivilliga ensamhet; biståndshandläggare; individuella bedömningar; behovsanpassade insatser; kommunala riktlinjer; gräsrotsbyråkrati; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : This paper aims to investigate how needs assessors in the municipality experience their work with elderly people who experience loneliness, and what different types of support measures they can offer. In addition the paper looks into the discretion which the needs assessors use to provide the elderly people with care that is adapted to individual needs. LÄS MER

 3. 3. Handlingsutrymmets motstridighet : En kvalitativ studie om vad det är som påverkar biståndshandläggares beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariana Jogren; Felicia Axelsson; [2022]
  Nyckelord :Social work; Care manager; Room for maneuver; Elderly care; Difficulties; Socialt arbete; Biståndshandläggare; Handlingsutrymme; Äldreomsorgen; Svårigheter;

  Sammanfattning : Sauer and Ahnlund (2021) believe that the care manager who works in social work is described as complex because the role involves having an approach to various individual needs that the individuals have. The difficulty is to assemble politics, profession and organizational choices as they, based on this, must take a stand in situations of ethical sensitivity. LÄS MER

 4. 4. Den obemärkta våldsutsattheten : Biståndshandläggares hinder och möjligheter till att upptäcka äldre personers våldsutsatthet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Amelie Fridén; Olivia Malm; [2022]
  Nyckelord :older people; abuse; violence; screening; barriers; facilitators; ageism; äldre; våldsutsatthet; hinder; möjliggörare; rutin; ålderism; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Denna studie har haft som syfte att undersöka varför eller varför inte biståndshandläggare frågar äldre klienter om våldsutsatthet och vad som de anser behövs för att fråga rutinmässigt. Semistrukturerade intervjuer med kvalitativ ansats har utförts för att fånga upplevelser hos åtta biståndshandläggare i olika kommuner i Mellansverige. LÄS MER

 5. 5. "Det är på gränsen till omöjligt att få reellt samtycke" : Biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Amanda Hellrin; Jessica Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :biståndshandläggare; demenssjukdom; självbestämmande; gräsrotsbyråkrat; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Den här kvalitativa studiens syfte är att undersöka biståndshandläggares erfarenheter i utredningsprocessen med klienter som har demenssjukdom gällande klientens självbestämmande. Det empiriska materialet består av åtta transkriberade, semistrukturerade intervjuer med biståndshandläggare från fem olika kommuner i två olika län. LÄS MER