Sökning: "cross-cultural nursing"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden cross-cultural nursing.

 1. 1. "...jag tror inte vi förstår varann." : Patienters och sjuksköterskors erfarenheter av tvärkulturella möten inom rättspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Linda Rosenlund; Erika Larsson; [2021]
  Nyckelord :cross-cultural nursing; cultural competence; experiences; forensic psychiatry; erfarenheter; kulturkompetens; rättspsykiatri; tvärkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer komplexiteten i tvärkulturell vård. Felbedömningar sker kopplat till kulturella uttryck. Ökad kulturkompetens hos vårdaren kan bidra till mer jämlik vård. Kulturkompetens är en ständigt pågående process men måste användas med en ödmjuk inställning till det egna kunnandet. LÄS MER

 2. 2. Nursing Students' Learning Experience Under Cross-cultural Background : A descriptive literature review

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Qianqian Jiang; Junyin Qiu; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Språkbarriärer i vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Alexandra Ringwall; Martina Åkesson; [2015]
  Nyckelord :language barriers; communication; transcultural; nursing; interpreter; cross-cultural nursing; education;

  Sammanfattning : Kommunikationen och därmed informationsutbytet anses utgöra en central del i vården och behövs för att upprätthålla en gynnsam vårdrelation mellan vårdpersonal och patient. Sjuksköterskan ska bedriva en vård som ska främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa enligt International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. LÄS MER

 4. 4. Möten med utomskandinaviska patienter inom primärvården : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Luis Alberto Lara Montilla; Fredrika Backman Hsieh; [2014]
  Nyckelord :Cross-cultural meetings; primary care; cultural competence; primary care nurses; Tvärkulturella möten; primärvård; kulturell kompetens; primärvårdssjuksköterskor;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGIntroduktion: Statistiska centrabyrån (SBC) prognostiserar en växande andel utlandsfödda bland Sveriges befolkning. Detta medför en ökad kulturell mångfald i det svenska samhället och därmed fler tvärkulturella möten inom vården. LÄS MER

 5. 5. Jag förstår inte! : En litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser i tvärkulturella vårdmöten

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Cecilia Israelsson; Israa Abdali; [2013]
  Nyckelord :Communication; Nurse; Experiences; Transcultural; Nursing; Emergency care; Kommunikation; Sjuksköterska; Upplevelser; Transkulturella; Omvårdnad; Akutvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Personer som invandrar till Sverige bär ofta med sig en kultur som skiljer sig från den svenska normkulturen. I samband med den mångkulturella ökningen i landet ökar tvärkulturella vårdmöten i olika vårdkontexter där vårdgivaren och vårdtagarens kulturella bakgrund skiljer sig från varandra. LÄS MER