Sökning: "dörröppning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet dörröppning.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 3. 3. Dörrkonfigurationens påverkan på flödet genom öppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Annie Lennartsson; Matilda Weyler; [2018]
  Nyckelord :Personflöde; utrymning; inåtgående dörrar; utåtgående dörrar; dörrstängare; pedestrian outflow; evacuation; inward doors; outgoing doors; free swinging door; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most of the studies that are made for pedestrian flow through doors, reaserchers have just looked at the flow through oppenings without doors. This study aims to figure out how much impact the configuration of the door has on pedestrian flow. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av sensorer för personräkning i dörröppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emanuel Johansson; Gustav Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Dynamic Crowd Management; Infrared sensor; People counting; Arduino; Evacuation. Specific flow; Effective width; Sonar; Ultrasound. Dynamisk styrning av människor; Utrymning; Infraröd sensor; Ultraljudssensor; Personräkning; Personflöde; Effektiv dörrbredd; Ultraljud.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det kan i dagsläget vara svårt att veta hur många som vistas i en byggnad. Detta är problematiskt sett ur räddningstjänstens perspektiv. Om räddningstjänsten under räddningsinsatser vet hur många personer som finns kvar i en byggnad samt var de befinner sig, kan räddningsinsatsen effektiviseras. LÄS MER

 5. 5. Radio Based User Presence

  Master-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Ana Rosalía Santamaría Portolés; [2015]
  Nyckelord :RFID; HF; RFID limitation; reading distance limitation; SIP; user detection; user location; RFID; HF; RFID begränsning; läsavstånd begränsning; SIP; användardetektering; användarens plats;

  Sammanfattning : While radio frequency identification tags (RFIDs) have been widely used for identifying objects (and some people), their primary use has been for access control, inventory, and other similar purposes. In this thesis we will use the detection of an RFID to indicate that a user is present in a given location. LÄS MER