Sökning: "dörröppning"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet dörröppning.

 1. 1. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 2. 2. Effektivare tillgänglighet och användbarhet i flerbostadshus : Balans mellan ekonomiska faktorer och bekvämlighet i planlösningar

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Kahanat Ghaznawi; Maryam Paulos; [2020]
  Nyckelord :Adaptability; comfort; floor plan; motion reduction; accessibility.; Användbarhet; bekvämlighet; planlösning; rörelsenedsättning; tillgänglighet.;

  Sammanfattning : Purpose: It is necessary for disabled people to be treated equally, according to regulation 2001:526 § 1, therefore must everyone have the same terms and conditions. It is important to know people's different conditions and needs in order to create an accessible and useful environment. LÄS MER

 3. 3. Täta hus : en litterturstudie om lufttäthet samt en tolkning av samband mellan lufttäthet och brandtryck

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emelie Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Airtightness; fire pressure; FDS; leakage; evacuation; Lufttäthet; brandtryck; FDS; läckage; utrymning;

  Sammanfattning : Under 60- och 70-talet var tillväxten i Sverige god. Befolkningsmängden ökade och många valde att flytta från landsbygd till större städer för arbete. Omfattande bostadsbrist ledde till att Miljonprogrammetinfördes – en miljon bostäder skulle byggas på väldigt kort tid. LÄS MER

 4. 4. Dörrkonfigurationens påverkan på flödet genom öppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Annie Lennartsson; Matilda Weyler; [2018]
  Nyckelord :Personflöde; utrymning; inåtgående dörrar; utåtgående dörrar; dörrstängare; pedestrian outflow; evacuation; inward doors; outgoing doors; free swinging door; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most of the studies that are made for pedestrian flow through doors, reaserchers have just looked at the flow through oppenings without doors. This study aims to figure out how much impact the configuration of the door has on pedestrian flow. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av sensorer för personräkning i dörröppningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Emanuel Johansson; Gustav Wallgren; [2016]
  Nyckelord :Dynamic Crowd Management; Infrared sensor; People counting; Arduino; Evacuation. Specific flow; Effective width; Sonar; Ultrasound. Dynamisk styrning av människor; Utrymning; Infraröd sensor; Ultraljudssensor; Personräkning; Personflöde; Effektiv dörrbredd; Ultraljud.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det kan i dagsläget vara svårt att veta hur många som vistas i en byggnad. Detta är problematiskt sett ur räddningstjänstens perspektiv. Om räddningstjänsten under räddningsinsatser vet hur många personer som finns kvar i en byggnad samt var de befinner sig, kan räddningsinsatsen effektiviseras. LÄS MER