Sökning: "patientlidande"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet patientlidande.

 1. 1. Effekter av att sjuksköterskor använder sig av kommunikationsverktyget SBAR : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Cecilia Blixt; Chloé Kanon; [2021]
  Nyckelord :kommunikation; patientsäkerhet; SBAR; sjuksköterska; överrapportering;

  Sammanfattning : Sjuksköterskan är omvårdnadsansvarig i hälso- och sjukvården och behöver ha en stor kunskap om patienten för att kunna ge god vård och tillgodose patientens grundläggande behov. Vid skiftbyten behöver ansvarig sjuksköterska göra en informationsöverföring till nästkommande sjuksköterska. LÄS MER

 2. 2. Operationssjuksköterskors upplevelser och hantering av oväntade händelser : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ingela Monika Lundquist; Lina Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Theatre nurse; Unexpected event; Patient safety; Teamwork; Communication; Operationssjuksköterska; Oväntad händelse; Patientsäkerhet; Teamarbete; Kommunikation.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Oväntade händelser i operationssalen påverkar operationssjuksköterskan på olika sätt. Verktyg för att minska och eliminera oväntade händelser och dess negativa konsekvenser har arbetats fram genom WHO´s checklista för säker kirurgi, utbildningar och teamträningar. LÄS MER

 3. 3. Vad vi gör eller vad vi bör göra, det är två helt skilda frågor : En intervjustudie med syfte att belysa anestesisjuksköterskans preventiva arbete mot intraoperativ hypotermi

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maximilian Håkansson; Lindha Lomberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: hypotermi är en potentiellt skadlig komplikation till anestesi och kan få flera negativa konsekvenser, inte minst för patientens välbefinnande. Anestesisjuksköterskan håller både ett professionellt och ett etiskt ansvar att förebygga sådana komplikationer, främja välbefinnande och lindra patientlidande. LÄS MER

 4. 4. Varför öppnas dörren? En systematisk litteraturöversikt om orsaker bakom dörröppningar på operationssalen

  Magister-uppsats,

  Författare :Carina Nordström; Frida Olsson; [2020-06-26]
  Nyckelord :Operationssjuksköterska; operationssal; orsak; dörröppning; infektion; patientlidande; patientsäkerhet; operationsmaterial; kommunikation; operationsteam;

  Sammanfattning : Background: Current research shows significance that the frequency of door openings is highin the operating room, these affects the air quality negatively. Every unnecessary dooropening put the patient at a real risk of being affected of a postoperative wound infection. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans strategier för uppdatering och upprätthållande av kunskap inom sårvård : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Elin Hognert; Mariella Hellström; [2020]
  Nyckelord :distriktssköterska; kunskapsinhämtning; sårvård; uppdatering; intervjuer; livsvärldsperspektiv;

  Sammanfattning : Att leva med ett sår innebär lidande för patienten och är kostnadskrävande för samhället. Sårvård är en av distriktssköterskans vanligaste arbetsuppgifter och kräver omfattande kunskaper för att uppnå goda behandlingsresultat. LÄS MER