Sökning: "demokrati- och fostransuppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden demokrati- och fostransuppdrag.

 1. 1. "För demokrati är inte enkelt" : En kvalitaiv intervjustuide om lärares syn på den svenska skolans fostransuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Henrik Bademo; Benjamin Lüning; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I den svenska skolans läroplan står det att skolan ska arbeta för att fostra demokratiska individer, ett arbete som ständigt är aktuellt. Studier visar på att dagens ungdomsgeneration till större grad än tidigare sympatiserar med andra styrelseformer än demokrati. LÄS MER

 2. 2. Den demokratiska fostran i ämnet samhällskunskap

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simon Holmberg; Yllka Halili; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle är uppbyggt av. Främlingsfientliga åsikter i och runt om i samhället är något som går emot skolans fostransuppdrag och behöver bemötas och förebyggas i klassrummet. LÄS MER

 3. 3. Samhällskunskapsämnet - ett föränderligtämne : En kvalitativ studie om lärares möjligheter och begränsningar attundervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-6

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jennifer Jonsson; [2018]
  Nyckelord :samhällskunskap; didaktik; värdegrund; fostransuppdrag; demokrati; kunskapsuppdrag; årskurs 4-­‐‑6;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka möjligheter och begränsningardet finns för lärare att undervisa i samhällskunskapsämnet i årskurserna 4-­‐‑6.Uppsatsens inriktning har även varit att analysera vilka kännetecken och funktionersamhällskunskapsämnet har och hur de framträder isamhällskunskapsundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Att få syn på sig själv : - Lärarstudenters syn på lärares fostransuppdrag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ragnar Olsson; [2018]
  Nyckelord :Democracy; teachers assignment; upbringing assignment; education; knowledge; upbringing; discourse analysis; Demokrati; läraruppdrag; fostransuppdrag; utbildning; kunskaper; fostran; diskursanalys;

  Sammanfattning : Föreliggande studie fokuserar på lärares uppdrag i det svenska utbildningsväsendet. Ofta beskrivs detta uppdrag som dubbelt; det innehåller både uppdraget att förmedla och förankra kunskaper och att förmedla och förankra värden. Studiens kunskapsobjekt är lärares förhållningssätt till fostransdelen av lärares uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Demokrati, värdegrund och barnsyn - en intervjustudie om pedagogers syn på barn och det demokratiska värdegrundsarbetet i förskolan

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johanna Putzer; [2015]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : BakgrundUtifrån litteratur och tidigare forskning har vi under vår utbildning kunnat se att förskolorbrister i sitt demokrati- och värdegrundsarbete. Vi har även kunnat se att vuxnas bemötandeav barn samt deras barnsyn får konsekvenser för barnens möjligheter till inflytande och delak-tighet i förskolans verksamhet vilket är centralt i demokrati- och värdegrundsarbetet. LÄS MER