Sökning: "den transteoretiska modellen"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden den transteoretiska modellen.

 1. 1. Tillbaka till livet : En kvalitativ studie om förändringsprocessen mot ett drogfritt liv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Marklund; Jon Söderberg; [2019]
  Nyckelord :Beroende; Drogfrihet; Transteoretiska modellen; Förändringsprocess;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ge en ökad förståelse för de processer som individer med missbruk och beroende beskriver som centrala för deras tillfrisknande. Vidare undersöks vad som motiverat individen att söka hjälp, har förändringen föranletts av en specifik händelse eller beskrivs det som en större process och vad upplever individen har underlättat och försvårat tillfrisknandet. LÄS MER

 2. 2. Motivationens betydelse för användningen av Fysisk aktivitet på Recept : En intervjustudie med personer som fått FaR utskrivet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Emelie Persson; [2017]
  Nyckelord :Public health; physical activity on prescription; transtheoretical model; motivational factors.; Folkhälsa; fysisk aktivitet på recept; transteoretiska modellen; motivationsfaktorer.;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the experiences of individuals who had received physical activity on prescription. The questions that were relevant for the study were what the method had contributed with, if physical activity on prescription had affected the motivation towards a physically active lifestyle and if motivation was sufficient to lead to permanent active action. LÄS MER

 3. 3. eHälsa som stöd till bättre kost- och träningsvanor vid hjärtkärlsjukdom : En fallstudie om vårdens stöd till hjärtkärlpatienter idag och patientupplevelser av att använda ett digitalt hälsoverktyg

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Felicia Provender; [2017]
  Nyckelord :eHealth; motivation; lifestyle changes; cardiovascular disease; eHälsa; motivation; livsstilsförändringar; hjärtkärlsjukdom;

  Sammanfattning : I detta arbete bearbetas forskning om eHälsa, dess användande inom vården och motivationsteorierna Transteoretiska modellen, Maslows behovshierarki och självbestämmandeteorin. Vidare presenteras egna observationer på hur vården i dagsläget kan stötta patienter med hjärtkärlsjukdom till bättre levnadsvanor, samt intervju med uppföljning på hur en PCI-patient upplever att ta emot kost- och träningsrekommendationer via ett digitalt hälsoverktyg. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars attityder till oral hälsa och upplevelse av att ha fått ta del av en beteendevetenskaplig intervention samt dess effekt på munhygienbeteende.

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. Oral hälsa

  Författare :Elisabeth Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Dental care; mixed-methods; sense of coherence; transtheoretical model; Känsla av sammanhang; mixad metod; tandvård; transteoretiska modellen;

  Sammanfattning : Syfte: Pröva en integrerad metod av den transteoretiska modellen och begreppet känsla av sammanhang hos ungdomar gällande munhygienbeteende och upplevelse av intervention och reflektioner kring oral hälsa. Metod: Studien utfördes med en mixad metod. Urvalet bestod av 20 ungdomar där 11 valde att delta. LÄS MER

 5. 5. Spelifiera för att träna mera : En studie som undersöker ifall en träningsapplikation med inslag av digital personlig tränare och spelifiering kan öka motivation under träning

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Rasmus Håkansson; Louise Rudbäck; [2017]
  Nyckelord :motivation; träning; personlig tränare; achievement goal theory; spelifiering;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka ifall en träningsapplikation med inslag av spelifiering och personlig tränare kan öka motivation under träning. Samtidigt undersöks vilka funktioner som önskas i följande applikation av användare. LÄS MER