Sökning: "didaktisk essens"

Hittade 1 uppsats innehållade orden didaktisk essens.

  1. 1. Att undervisa med didaktisk teori : en diskursanalys av grundskolans kursplaner för historia och religionskunskap

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Sanja Vasiljev; [2012]
    Nyckelord :didactics; syllabus; didactical essence; methodology; history; religion; learning; teacher; pupil; didaktik; kursplan; didaktisk essens; metodik; historia; religionskunskap; lärande; lärare; elev;

    Sammanfattning : The aim of this exam is about possibility to position a didactical theory of Curriculum for compulsory school, preschool class and the leisure-time centre 2011 (Lgr11). I use Michael Foucault’s discourse analysis to study the syllabuses for social sciences subjects History and Religion. LÄS MER