Sökning: "didaktisk iscensättning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden didaktisk iscensättning.

 1. 1. Serier som resurs för meningsskapande i svenska år F–3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Maria Uddin; [2020]
  Nyckelord :serieläsning; motivation; meningsskapande; didaktisk design;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på hur arbete med tecknade serier i svenskämnet kan bidra till meningsskapande för elever i årskurs 2. Enligt läroplanen ska bilder användas i den tidiga läs- och skrivinlärningen. LÄS MER

 2. 2. "Så fort en elev får en skärm i handen är det något som händer". En didaktisk analys av musiklärares beskrivning av hur de iscensätter musikundervisning med digitala verktyg i grundskolan.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Ulla Tangaard; [2019-08-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; musikskapande; didaktisk iscensättning; kvalitativ intervju; didaktisk teori;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att få mer kunskap om hur musiklärare i grundskolans senare år beskriver sin undervisning med digitala verktyg och hur dessa verktyg förstås av lärarna. Forskningsfrågorna som besvaras i denna studie är följande: Hur reflekterar musiklärare kring didaktisk iscensättning av digitala verktyg? Hur beskriver musiklärare sin egen förförståelse av digitala verktyg i musikundervisningen? Studien är kvalitativ i sin ansats och materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fem stycken musiklärare. LÄS MER

 3. 3. Jag blir lugnare och kan tänka bättre : En undersökning om elevers och lärares beskrivna upplevelser om effekter av fysisk aktivitet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Niklas Bonath; Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; upplevelser; iscensättning; fysiologiska faktorer; koncentration; skola;

  Sammanfattning : Inledning: Med inspiration från vår tidigare kunskapsöversikt: Fysiskt aktiva barn: Bättre i matematik, och andra inspirationskällor som Bunkefloprojektet, WHO, egna erfarenheter från VFU- perioder och den rådande debatten som finns idag om huruvida fysisk aktivitet har någon effekt på elevers skolprestationer, har vi gjort en undersökning som belyser elevers och lärares utsagor om hur de själva upplever effekterna av fysisk aktivitet. Studiens syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur elever beskriver sina upplevelser om sitt eget lärande i direkt anslutning till att de varit fysiskt aktiva. LÄS MER

 4. 4. Tvillingbrorsan som ett annat jag : En studie av tonårstjejers maskulinitetskonstruktioner genom fotografiska självporträtt

  Magister-uppsats, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Karin Domeij; [2015]
  Nyckelord :Tonårstjej; Cisnorm; Visuell kultur; Fotografiska självporträtt; Feminin maskulinitetsdiskurs; Intermezzon.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka konstruktioner av maskulinitet som uttrycks av några tonårstjejer genom deras omförhandlingar av begreppet. Jag vill undersöka vilka subjektspositioner som prövas i förhållande till rådande normer och ideal i en didaktisk situation. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap och digitalteknik : Om undervisning i tre gymnasieklasser och dessanvändning av digital teknik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Stina Årebrand; [2012]
  Nyckelord :En-till-En; design; samhällskunskapsundervisning; digital teknik; didaktisk design;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra till ökad förståelse om samhällskunskapsundervisningens innehåll, genomförande och utformning på gymnasiet där digital teknik används.Fokus i uppsatsen har legat på att genom observationer och intervjuer i tre klasser och med de två lärare som undervisar klasserna få inblickar i hur lärare designar undervisning och hur elevrollen kan förstås när digital teknik används i ämnet samhällskunskap. LÄS MER