Sökning: "disengagemangsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet disengagemangsteorin.

 1. 1. Ensam är stark? : En studie om hur undersköterskor definierar, kartlägger och arbetar med ensamhet bland äldre på särskilt boende

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Martin Vestman; [2019]
  Nyckelord :Loneliness; old people; Socialstyrelsens values; elderly care; assistant nurse; social work.; Ensamhet; åldrande; värdegrund; äldreomsorg; undersköterska; socialt arbete.;

  Sammanfattning :  Syftet med denna studie är att belysa hur arbetet mot ensamhet bland äldre ser ut och hur undersköterskor arbetar för att kartlägga äldres psykosociala behov med frågeställningar som handlar om hur ensamheten bland äldre synliggörs, hur undersköterskor arbetar för att kartlägga arbetet mot ensamhet utifrån värdegrunden och hur undersköterskorna bemöter äldre personer som upplever ensamhet. För att besvara dessa frågeställningar har sju semistrukturerade intervjuer genomförts och sedan analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Att delta eller stå bredvid : En kvalitativ studie om hur äldre upplever digitalisering av vardagliga tjänster

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Charlotte Börjesson; [2016]
  Nyckelord :Äldre; digitalisering; inkludering; exkludering; informationssamhälle; vardagliga tjänster; informationsteknologi;

  Sammanfattning : I ett allt mer digitaliserat samhälle ämnar studien undersöka äldres upplevelser och erfarenheter av digitaliserade vardagliga tjänster. Dessa upplevelser och erfarenheter har undersökts med kvalitativa intervjuer som utfördes med hjälp av sex kvinnliga informanter över 70 år. LÄS MER

 3. 3. På ett boende blir man ensam i sin rullstol : En kvalitativ studie om vårdpersonalens perspektiv på äldres ensamhet på särskilda boenden. 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Emma Rosendahl; Hanna Jonsson; [2016]
  Nyckelord :ensamhet; äldre; särskilt boende; vårdpersonal; hantera ensamhet; institutionalisering; aktivitetsteorin; disengagemangsteorin.;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine the nursing staffs interpretation of elderly peoples loneliness in nursing homes to get a deeper understanding of the processes causing loneliness and how it can be managed. Our main questions dealt with how the nursing staff experience elderlies loneliness, the impact of institutionalization in relation to loneliness and what strategies nursing staff use to counteract this loneliness. LÄS MER

 4. 4. Måltiden; näring för gemenskap : En kvalitativ studie kring den äldres upplevelser av måltidssituationen på ett särskilt boende.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Amelia Falk; Elin Connedal; [2014]
  Nyckelord :elderly; sheltered housing; meals; mealtime significance; äldre; särskild bostad; måltidssituation; måltidens betydelse;

  Sammanfattning : The aim of our study was to examine how the elderly experience their meal situation in a sheltered housing. We have used a qualitative approach. We conducted individual interviews with six elderly in a sheltered housing to collect our empirical material. LÄS MER

 5. 5. Äldres behov och tillgång till aktivitet och social samvaro - Ur vårdpersonalens synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Emma Melin; [2014]
  Nyckelord :Ageing; Active Ageing; Activity; Age och Older people.;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur vårdpersonalen på ett äldreboende resonerar kring äldres behov av aktivitet och social samvaro. I arbetet undersöks hur vårdpersonalens rutiner ser ut och hur social samvaro och aktivering prioriteras för de äldre. LÄS MER