Sökning: "dyslexi självförtroende"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden dyslexi självförtroende.

 1. 1. Dyslexi i undervisningen : En intervjustudie om dyslektikers styrkor och svagheter i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Cecilia Nordh; [2021]
  Nyckelord :Dyslexi; styrkor; svårigheter; skolgång; inkludering; sociokulturella perspektivet; tekniska hjälpmedel; självförtroende; koncentrationsförmåga; verbala; auditiva; enskilda eleven;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Elever med dyslexi finns i alla klassrum. Ibland har de en dyslexidiagnos så vi vet att det är just dyslexi, ibland anar lärare bara att det är så. Det är inte alltid en lätt uppgift att bemöta dessa elever och ta sig tiden för att anpassa undervisningen efter dem. LÄS MER

 2. 2. Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent : Varför blev de inte upptäckta?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Hampusgård; [2020]
  Nyckelord :Genus; Sociokulturellt perspektiv; Didaktik; Dyslexi; Läs- och skrivsvårigheter; Sen diagnos; Grundskola; Kvalitativ intervju; Dubbelt misslyckande;

  Sammanfattning : Unga kvinnor som fått dyslexidiagnos sent – Varför blev de inte upptäckta?   Syftet med uppsatsen var att öka våra kunskaper om hur tidiga läs- och skrivsvårigheter hos flickor kan upptäckas och öka kunskaperna om de strategier flickor använder för att hantera sina svårigheter innan de upptäckts. Uppsatsen vill även bidra till att förstå fenomenet av oupptäckta läs- och skrivsvårigheter ur ett genusperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Dyslektikers självkänsla och självförtroende : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring dyslexi

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Daniel William Svensson; [2019]
  Nyckelord :dyslexi; självkänsla; självförtroende;

  Sammanfattning : Inledning Dyslexi är en diagnos som orsakar läs- och skrivsvårigheter. Dessa kan vara bestående genom hela livet. Svårigheterna kan dock förebyggas genom stöd av olika former i tidig ålder, vilket i sin tur kan bidra till att utveckla läs- och skrivförmågan. LÄS MER

 4. 4. Dyslektikers kreativitet i samspel med kunskap : Att arbeta med estetiska ämnen för att nå framgång och utveckling

  L3-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Yaakob Saliba; Tim Ellsén; [2018]
  Nyckelord :Dyslexi; estetiska ämnen; läs- och skrivsvårigheter; självförtroende; självkänsla och fonologisk medvetenhet.;

  Sammanfattning : Dyslektiker har en fallenhet för att tänka visuellt istället för att tänka alfabetiskt. Genom att ha detta i åtanke kan en lärare använda sig av estetiska ämnen för att underlätta för en dyslektikers läs- och skrivinlärning. Musik hjälper elever med deras språkförståelse, fonologiska medvetenhet och läsinlärning. LÄS MER

 5. 5. Dyslexi i skolan : En intervjustudie kring unga vuxnas upplevelse av sin tid i grund- och gynasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Annika Johansson; [2018]
  Nyckelord :dyslexi skoltid unga vuxna upplevelse;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att studera vad, idag unga vuxna personer med dyslexi, har upplevt under sin tid i skolan. Resultatet kan sedan användas som verktyg i mötet med elever i skolan i dag. Intervjuerna genomfördes enskilt, spelades in och transkriberades. LÄS MER