Sökning: "etik textanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden etik textanalys.

 1. 1. VAR FINNS DE ETISKA ÖVERVÄGANDENA I UTBILDNING FÖR HÅLLBAR UTVECKLING I SVERIGE?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Markus Esbjörnsson; [2020-03-09]
  Nyckelord :etik; etiska överväganden; etiska dilemman; hållbar utveckling; utbildning för hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka ifall utveckling av förmågan att göra etiska överväganden inkluderas i dokument kopplade till processen utbildning för hållbar utveckling i grundskolan i Sverige.Teori: Undersökningen utgår ifrån teorin att förmågan att kunna göra etiska överväganden är en förutsättning för hållbar utveckling och att utveckling av denna förmåga bör vara inkluderad i utbildning för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Abortförespråkare och kristen? : En jämförande textanalys om abort ur ett teologiskt perspektiv

  Master-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm/Teologiska högskolan Stockholm

  Författare :Sofia Proohf; [2020]
  Nyckelord :Abort; Kristen feminism; Kvinnorätt; Systematisk teologi; Kristen etik;

  Sammanfattning : I denna uppsats ämnar jag svara på frågan huruvida det går att argumentera för rätten till abort på en kristen teologisk grund? För att göra detta gör jag en jämförande textanalys mellan fyra teologer som skrivit om rätten till abort; R.C Sprouls Abortion: a rational look at an emotional issue och Frank Pavones Abolishing Abortion: How You Can Play a Part i Ending the Greatest Evil of Our Day som är emot abort och Kira Schlesingers Pro-Choice and Christian: Reconciling Faith, Politics and Justice och Margaret D. LÄS MER

 3. 3. Vem är jag? : en litteraturstudie om livets förändringar efter stroke

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Frida Karlsson; Julia Nordberg; [2020]
  Nyckelord :Komplikationer; rehabilitering; stroke; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att vara ung och drabbas av en stroke kan ge stora komplikationer i den levda vardagen. Rätt resurser och insatser krävs för att kunna vårda dessa individer. Sjuksköterskan har ett stort ansvar i omvårdnaden av individer som insjuknar och på så sätt ger betydelse för huruvida vardagen ska kunna hanteras. LÄS MER

 4. 4. Miljöetik i läroböcker för biologi årskurs 7-9 : En kvalitativ textanalys med fokus på relationsbaserad etik

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Lovisa Börjesson; [2019]
  Nyckelord :Läroboksanalys; miljödidaktik; miljöetik; miljömoral; NO-utbildning;

  Sammanfattning : Studiens övergripande syfte är att bidra med kunskap om miljöetiska grundsyner i läroböcker i biologi för elever i åk 7 – 9 med fokus på relationsbaserad etik. Två läroböcker har analyserats utifrån Svennbecks (2004) analysinstrument för att undersöka om och på vilket sätt relationsbaserad etik förekommer i böckerna. LÄS MER

 5. 5. Lugn och glá, inga andra känslor ha - Textanalys av de Tio små kompisböckerna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Emelie Hermansson; Malin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Etik och moral; Hierarkiska värdekategorier; Läromedel; Omsorgsetiskt perspektiv; Textanalys; Tio små kompisböcker; Värdegrundsarbetet; Värden;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka vad som framställs vara av betydelse i värdegrundsarbetet utifrån bokserien Tio små kompisböcker. Våra teoretiska resurser valdes utifrån vårt syfte för att synliggöra om och vilka värden som rangordnas högre än andra. LÄS MER