Sökning: "examensarbete fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden examensarbete fritidshem.

 1. 1. Elevinflytande på fritids; en fråga om att få välja aktivitet? : elevperspektiv på inflytande i fritidshemsverksamheten

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Marie Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; demokrati; elevinflytande; fritidshem; inflytande;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om elevers upplevelse av inflytande på fritidshemmet. Undersökningen syftar till att studera vilken uppfattning elever i fritidsverksamhet har om sitt inflytande i verksamheten och om de upplever att den förändrats eller ökat i förhållande till att de blivit äldre. LÄS MER

 2. 2. Den digitala världen på fritidshemmet : en kvalitativ och kvantitativ studie om IKT som pedagogiskt verktyg

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola; Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning fritidshem och förskola

  Författare :Sara Björk; Emilie Magnusson; [2018]
  Nyckelord :IKT; digitala verktyg; surfplatta; programmering; lärande; utveckling; samarbete; läroplan;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som gjorts kring IKT (information och kommunikationsteknik) påvisar att fokus har varit inriktat på skolverksamheterna. Det framgår tydligt hur man kan använda IKT för elevers lärande och utveckling under skoltid. LÄS MER

 3. 3. Det gäller att vara brandmansberedd : Fritidspedagogers upplevelser rörande arbetet med barn i behov avextra anpassningar och särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johan Fredriksson; Sara Vestberg Hellstrandh; [2018]
  Nyckelord :Samsyn; samverkan; särskilt stöd; fritidshem; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Under vår utbildning och VFU har frågor kring fritidshemmets arbete rörande barn i behov av anpassningar eller särskilt stöd växt fram, då vi upplever att pedagogernas åsikter på fritidshemmet inte belyses i tillräckligt hög grad. Syftet med detta examensarbete blir därför att öka kunskapen om hur pedagogerna upplever arbetet med barn i behov av extraanpassningar eller särskilt stöd, genom att lyfta tidigare forskning som vi ställer mot vår egna studie. LÄS MER

 4. 4. Synliggörande av lärande i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Christian Alm; Sebastian Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Fritidshem; Synliggörande; Fritidslärare; Fritidspedagog;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete var att undersöka hur fritidslärare beskriver lärandet som sker på fritidshemmet och om och i så fall hur de arbetar för att synliggöra det lärandet. Vi har utgått ifrån Jensens (2011a:b) definitioner av olika former av lärande, då respondenterna i vår empiri använde sig av olika begrepp för samma fenomen. LÄS MER

 5. 5. Sker det något lärande i fritidshem? : En intervjustudie med vårdnadshavare angående deras synpå lärandet i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Bäckström; Sandra Johansson; [2017]
  Nyckelord :Socialt lärande; fritidshemmet; informellt lärande; formellt lärande; samverkan;

  Sammanfattning : I detta examensarbete redovisas och diskuteras en intervjustudie med vårdnadshavare angående lärandet som sker på fritidshemmet. Studiens syfte är att fördjupa kunskapen om vårdnadshavarnas uppfattning av fritidshemmet, vad de tror att fritidshemmet har för uppdrag, vad och hur barnen lär sig på fritidshemmet och om vårdnadshavarna anser sig se skillnad på lärandet mellan skolan och fritidshemmet. LÄS MER