Sökning: "examensarbete fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade orden examensarbete fritidshem.

 1. 1. En kvalitativ textanalys av fritidshemmetsverksamhetsplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anders Björkman; Lessner Aline; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; textanalys; verksamhetsplan; läroplansteori; formuleringsarenan; transformeringsarenan; språk; kommunikation; inflytande; delaktighet; social utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att genom en kvalitativ textanalys undersöka hur studiens huvudområden, inflytande och delaktighet, social utveckling, språk och kommunikation beskrivs och formuleras i utvalda fritidshems verksamhetsplaner. Studien anknyter till barnkonventionen, som är svensk lag sedan 2020. LÄS MER

 2. 2. ''Det är ofta att fritidspedagogen stöttar upp'' : Hur specialpedagogers och speciallärares arbete förhåller sig till fritidshem och lärare i fritidshem genom samverkan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Martina Antunovic; Ulrika Persson; [2021]
  Nyckelord :diskursanalys; fritidshem; lärare i fritidshem; samverkan; speciallärare; specialpedagog;

  Sammanfattning : Detta examensarbete syftar till att öka kunskapen om hur specialpedagogers och speciallärares arbete förhåller sig till fritidshem och lärare i fritidshem genom samverkan.  ... LÄS MER

 3. 3. Fritidshemmets arbete med extra anpassningar : En kvalitativ studie om hur elever i behov av extra anpassningar inkluderas i verksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Johannes Lundberg; Jonas Åström; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemspersonal; stödinsatser; gemenskap; lärarkompetens; förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att öka kunskapen om fritidshemmets arbete med elever som är i behov av extra anpassningar. Vi har utfört åtta kvalitativa intervjuer med verksam personal i fritidshemmet. Den insamlade datan transkriberas och analyseras utifrån ett kategoriskt och relationellt perspektiv i studien. LÄS MER

 4. 4. ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv” : ”Det är ju det hela skolgången syftar till: att förbereda för ett kommande yrkesliv”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ann-Christin Sannefur; Ulrika Ring; [2021]
  Nyckelord :study and career guidance; compulsory school; teachers perspective; wide career guidance; studie- och yrkesvägledning; grundskola; lärarperspektiv; vid vägledning;

  Sammanfattning : I läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 står det att skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning. Forskning inom studie- och yrkesvägledning visar på stora brister hur området integreras i skolan. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadshavares, till barn med autism, upplevelse av fritidshem : En enkätstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna Berg; Catrine Nilsson; [2021]
  Nyckelord :Anpassningar; autism; fritidshem; lärmiljö; tillgänglighet; upplevelse; vårdnadshavare; åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande examensarbete var att genom enkätundersökning undersöka hur vårdnadshavare till barn med diagnosen autism, upplevde fritidshemmets verksamhet och dess kommunikation med skolan. Med hjälp av webbenkät undersöktes studiens syfte och frågeställningar. LÄS MER