Sökning: "examensarbete processrätt"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden examensarbete processrätt.

 1. 1. Att veta vad som gjorts - En kunskaps- och vetenskapsteoretisk analys av straffrättslig bevisteori

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Alexander Karlström; [2015]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; kunskapsteori; epistemology; processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I detta examensarbete åtar jag mig uppgiften att analysera bevisteori gällande svensk straffprocessrätt utifrån ett kunskaps- och vetenskapsteoretiskt perspektiv. Härvid försöker jag först besvara frågan om vilka idéer eller föreställningar om kunskap som kommer till uttryck i bevisteorin. LÄS MER

 2. 2. Högsta domstolens normbildningsinitiativ genom narkotikarevolutionen - Förenligt med demokratins, maktdelningens och rättsstatens förankring i svensk rätt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Simon Niklasson; [2014]
  Nyckelord :narkotikarevolutionen; procedural law; criminal law; constitutional law; konstitutionell rätt; allmän rättslära; rättsvetenskap; processrätt; statsrätt; straffrätt; narkotika; normbildningsinitiativ; judikalisering; domstolsmakt; domarmakt; demokrati; maktdelning; rättsstat; rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under tidsperioden 2011-2012 meddelade HD ett antal domar som på ett mycket långtgående sätt förändrade rättsläget avseende straffmätning av illegal hantering av narkotika, samt bedömningsgrunderna för om narkotikabrott ska ses somt grovt eller varandes av normalgraden. I uppsatsen har normbildningsinitiativet behandlats under benämningen narkotikarevolutionen. LÄS MER

 3. 3. Dispute boards placering på den svenska konfliktlösningskartan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joachim Bernström; [2011]
  Nyckelord :Processrätt; Dispute board; ADR; Skiljemannarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En alternativ tvistlösningsform som har växt fram sedan 1970-talet är så kallade dispute boards eller privata tvistlösningsnämnder. Dispute boards används företrädesvis i omfattande och komplexa projekt som ska genomföras under lång tid, såsom infrastrukturprojekt och större entreprenadprojekt. LÄS MER

 4. 4. Civilprocessuella säkerhetsåtgärder i skiljeförfarande - särskilt om skiljeförfarande i Sverige enligt skiljedomsreglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Daniel Svensson; [2010]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete behandlar civilprocessuella säkerhetsåtgärder i samband med skiljeförfarande enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SHS-reglerna). Framställningen syftar till att ur ett partsperspektiv utvärdera lämpligheten av det paket som ett skiljeförfarande i Sverige med tillämpning av SHS-reglerna innebär på området för civilprocessuella säkerhetsåtgärder genom att utreda och utvärdera aspekter av rättsläget. LÄS MER

 5. 5. Buggning via internationell rättslig hjälp - ett verktyg eller otyg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrica Dahlberg; [2007]
  Nyckelord :Processrätt; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Internationell rättslig hjälp i brottmål är ett komplext institut av särskild natur. Det finns en mängd konventioner på området. I svensk nationell rätt gäller lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål (LIRB). LIRB innehåller bestämmelser för Sverige i egenskap av såväl anmodad som ansökande stat. LÄS MER