Sökning: "exhaust air"

Visar resultat 36 - 40 av 221 uppsatser innehållade orden exhaust air.

 1. 36. CFD-simulations of urea-waterspray in an after-treatment systemusing Star-CCM+

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Emelie Trigell; [2018]
  Nyckelord :after-treatment systems; selective catalytic reaction SCR ; AdBlue; multiphase flow; multi-component liquid; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes RANS ; wall film formation; solid deposits; efterbehandlingssystem; selektiva katalytiska reaktioner; AdBlue; flerfasstr ¨ommning; flerkomponentvätska; Unsteady Reynolds Average Navier Stokes; väggfilm; avlagringar;

  Sammanfattning : The legislation has forced the vehicle industry to reduce tail-end emissions. The air pollutant nitrogen oxide (NOX) has been shown to have a negative impact on human health and the environment. One of the key technologies to reduce the levels of NOX emitted from a vehicle is by implementing an after-treatment system. LÄS MER

 2. 37. Utredning av en potentiell installation av FTX-ventilation med värmeåtervinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sebastian Axelsson; [2018]
  Nyckelord :värmeåtervinning; FTX; ventilation; energi; installation; frånluftssystem; byte; ersätta; besparing; Sverige; Umeå; CAV; fjärrvärme; minska;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är huvudsakligen att studera och undersöka en specifik och befintlig bostadsförenings möjlighet att bidra till att främja en hållbar framtid i en större skala. Det vill säga minska dess påfrestningar på natur och miljö i form av onödigt höga energiförbrukningar. LÄS MER

 3. 38. Värmeåtervinning i ventilationsluft : En studie om FX- och FTX-ventilation vid energieffektivisering av flerbostadshus

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Bel Fdhila Mariam; Qader Daron; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : To reduce the heating demand and do savings in energy cost of buildings there are several possible actions while renovating. Thru using heat recovering systems in buildings or constructions that are well-insulated the heat demand in buildings gets reduces. LÄS MER

 4. 39. Studie av ventilation i simhall : Med fokus på klorbaserade luftföroreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Dahlby; Robin Gustafson Sjöberg; [2017]
  Nyckelord :Ventilation; Air distribution; Public baths; CFD; Trichloramine; Ventilation; Luftföring; Simhall; CFD; Trikloramin;

  Sammanfattning : Allmänna bad bidrar i hög grad till att främja allmänhetens hälsa och välbefinnande. De erbjuder möjlighet till motion och rekreation för människor i alla åldrar. För att badgäster ska trivas och må bra krävs det att vatten- och luftkvalitet håller hög nivå. LÄS MER

 5. 40. Energieffektiviseringens påverkan på fastighetsägare och hyresgäster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik; Uppsala universitet/Fasta tillståndets fysik

  Författare :Rikard Falk; Marcus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :energy efficiency; energieffektivisering;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har energieffektiviserande åtgärders påverkan på hyresgäster och fastighetsägare undersökts. Syftet var att sätta sig in i de boendes situation och få en bättre förståelse för deras upplevelse av inomhusklimat och komfort. Därav skulle fastighetsägarens och hyresgästens gemensamma vinning kunna ses. LÄS MER