Sökning: "framtid mode"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden framtid mode.

 1. 1. Harmonic Emissions in Microgrids

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Lejla Alibegovic; Emelie Freiland Paulsson; [2021]
  Nyckelord :Harmonics; microgrid; local energy system; NEPLAN; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : “Affordable and clean energy” is EUs 7th Sustainable Development Goal and includes an increase of renewable energy generation in the global energy mix. A lot of the responsibility falls on the energy sector to transform and obtain solutions for a more sustainable future. LÄS MER

 2. 2. Vad förmedlar lyxvarumärken i sina hållbarhetsrapporter? : En kvalitativstudie om CSR i lyxindustrin

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sara Kjellén; Sara Bagger; [2021]
  Nyckelord :Luxury companies; luxury industry; CSR; communication; sustainability reporting; content analysis; GRI; Carroll s pyramid; qualitative study; Lyxkoncerner; lyxindustrin; CSR; kommunikation; hållbarhetsrapportering; innehållsanalys; GRI; Carrolls pyramid; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Det har blivit alltmer vanligt att företag upprättar en hållbarhetsrapport och något som förväntas av intressenterna. Det krävs att företag tar ett ansvar för att samhället ska kunna drivas mot en hållbar framtid. Företag kan inte bara tänka på sitt ekonomiska ansvar utan även på sitt miljömässiga och sociala ansvar. LÄS MER

 3. 3. Creative Mode : En undersökning om vilka effekter Minecraft liksom andra fritidsintressen kan ha på elevers motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Mathilda Holst; [2021]
  Nyckelord :Bild; Bildundervisning; Motivation; Minecraft; Elevintressen;

  Sammanfattning : Tankar om den nationella ämnesutvärderingen i bild, som menar att pojkar presterar sämre och att elever har en snäv syn på vad bild kan vara, och Wery och Thomsons Motivationsstrategier användes för att formulera syften och frågeställningar. Det första syftet med undersökningen är att sätta strategier för ökad elevmotivation i en bildspecifik och bildpedagogisk kontext. LÄS MER

 4. 4. Ogräskontroll : i odlingssystem utan glyfosat och med liten användning av herbicider och jordbearbetning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Albin Hidén; [2020]
  Nyckelord :alleopati; conservation agriculture; glyfosat; glyfosatförbud; herbicid; herbicidresistens; jordbearbetning; mellangrödor; ogräs; ogräskonkurrens; ogräskontroll; reducerad jordbearbetning; växtföljd;

  Sammanfattning : Ogräs har oftast större betydelse för en grödas avkastning än både skadeinsekter och växtsjukdomar. Ogräskontroll sker i huvudsak med användning av herbicider och jordbearbetning. En överanvändning av selektiva herbicider under lång tid har lett till att ogräspopulationer har utvecklat resistens mot dessa. LÄS MER

 5. 5. 2025 – Textilavfallets år! - De tio största klädföretagens utmaningar och lösningar för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv år 2025.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Eleonor Gullberg; Elin Landgren; [2020]
  Nyckelord :Textilavfall; Cirkulär ekonomi; EU:s avfallshierarkitrappa; Hållbarhetsrapporter; EU:s reviderade avfallsdirektiv;

  Sammanfattning : Mode- och textilbranschen är en bransch som bidrar till stora mängder textilavfall vilketpåverkar miljön negativt. Studien undersöker hur väl rustade klädföretag är för att möta EU:s reviderade avfallsdirektiv (2018/851) gällande textilier till år 2025. LÄS MER