Sökning: "generalklausulen"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade ordet generalklausulen.

 1. 1. Generalkausulen mot skatteflykt i ATAD - ordalydelse, innebörd och förhållande till EU-domstolens praxis om rättfärdigande av nationella skatteflyktsåtgärder som vidtagits i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Adina Harlacher; [2019]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; EU-skatterätt; skatteflyktsdirektivet; ATAD; Anti Tax Avoidence Directive; artikel 6; generalklausul mot skatteflykt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan rådets direktiv (EU) 2016/1164 av den 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflyktsmetoder som direkt inverkar på den inre marknadens funktion (ATAD) trädde i kraft, står de nationella rättstillämparna i EU:s medlemsstater inför uppgiften att tolka sina skatteflyktsregler konformt med direktivet. I brist på vägledande praxis från EU-domstolen om hur direktivets minimikrav ska tolkas, har ATAD och formuleringen av dess bestämmelser gett upphov till nya EU-rättliga frågor kring vilka villkor som gäller för medlemstatera när de vidtar åtgärder i syfte att motverka skatteflykt på den inre marknaden. LÄS MER

 2. 2. Skatteflykt enligt skatteflyktslagen och EU:s skatteflyktsdirektiv - Ur ett rättssäkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Anna-Karin Enfors; [2019]
  Nyckelord :Skatteflykt; Skatterätt; Rättssäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to define the term ”tax evasion” and determine the meaning of the General Anti Avoidance Rules, in both national law and European law. The Swedish generally designed clause against tax avoidance consists of four prerequisites, which all need to be fulfilled for the rule to be applicable. LÄS MER

 3. 3. Den dynamiska budgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sandra Bodell; Linnea Agorelius; Caroline Ringblom Hveem; [2019]
  Nyckelord :budgivning; fastighetsmäklare; anbudsförteckning; god fastighetsmäklarsed; legalitetsprincipen; rättssäkerhet;

  Sammanfattning : I denna rättsvetenskapliga studie är syftet att diskutera hur den dynamiska rättstillämpningen i fastighetsmäklarlagen förhåller sig till legalitetsprincipen under en budgivningsprocess. En övergripande lydelse av legalitetsprincipen är inget brott utan lag inget straff utan lag. LÄS MER

 4. 4. Rättssäkerhet vid gränsdragning av skatteplanering och skatteflykt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maja Carlsson; [2018]
  Nyckelord :Rättssäkerhet; skatteflykt; skatteplanering; skatterätt; kringgående; förutsebarhetsprincipen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteflykt har med tiden blivit ett fenomen som skapat mycket diskussion. En diskussion som kom att resultera i en skatteflyktslag som infördes, ett upphörande av densamma och till slut åter ett införande. Den stora diskussionen har mynnat ut i frågan om lagen är rättssäker och detta genom den generalklausul som idag utgör lagens 2 §. LÄS MER

 5. 5. Om skälig tolkning och tolkning av skälighet - En analys av sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljans betydelse i avtalstolkningen och generalklausulen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johan Reimer; [2018]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Avtalsrätt; Skälighet; Oskälighet; Tolkning; Avtalstolkning; Generalklausulen; Avtalsfrihet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Framställningen tar upp sambandet mellan skälighet och den gemensamma partsviljan inom ramen för jämkning och avtalstolkning. Frågeställningarna innefattar främst i vilken mån som partsviljan beaktas inom ramen för jämkning, samt i vilken mån skälighetsöverväganden görs inom ramen för avtalstolkning. LÄS MER