Sökning: "home-based support"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden home-based support.

 1. 1. SJUKSKÖTERSKANSUPPLEVELSE AV ATT VÅRDAPATIENTER I LIVETSSLUTSKEDE I ORDINÄRTBOENDE : EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV); Malmö universitet/Malmö universitetsbibliotek

  Författare :Marco Adamo; Irena Abou Zeid; [2024]
  Nyckelord :end-of-life care; home-based care; literature review; nurses; palliative care; litteraturstudie; livets slutskede; ordinärt boende; palliativ vård; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Institutionen för vårdvetenskap, 2024.Bakgrund: Forskning visar att patienter föredrar att vårdas och dö i det egna hemmet. Att vårda patienter i livets slutskede inom ordinärt boende ställer höga krav på sjuksköterskans kunskap och kompetens inom ordinärt boende för att kunna hantera komplexa medicinska och psykosociala utmaningar. LÄS MER

 2. 2. Students' support an perception of their confidence in schoolwork during the Covid-19 pandemic in Kenya using the response to educational disruption survey (red) 2021.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Aaron Kwadjo Agyei; [2023-10-31]
  Nyckelord :student support; student confidence; home-based support; teachers´ support;

  Sammanfattning : Aim: This study aims to examine students' support and confidence in schoolwork during the COVID-19 pandemic in Kenya. In doing so the study contributes to a smaller research gap concerning student support Theory: Bourdieus's theory of social reproduction (cultural and social capital) served as the theoretical foundation for the selection of variables in this study. LÄS MER

 3. 3. Att beskriva sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ vård i hemmet: En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Sara Massoud; Kani Abdalrahman; [2023]
  Nyckelord :Home-based palliative care; nurse; experiences; Palliativ vård i hemmet; sjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Palliativ vård i hemmet innebär att ge specialiserad vård och stöd till patienter med obotlig och livshotande sjukdom i sitt eget hem. Målet med palliativ vård i hemmet är att möjliggöra för patienten att tillbringa sina sista dagar och stunder i en tygg och bekant miljö. LÄS MER

 4. 4. Hemsjukvård för barn : Föräldrars behov och erfarenheter av sjukvårdsinsatser i hemmet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Matilda Bäckström; Nicolé Evensson; [2021]
  Nyckelord :Home care; children; family; parents’ perspective; experiences; needs; telemedicine; Hemsjukvård; barn; familj; föräldraperspektiv; erfarenheter; behov; telemedicin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vårdandet av barn med akuta och kroniska sjukdomar i hemmet samt vid palliativ vård har ökat under de sista årtiondena. Detta är i enlighet med Barnkonventionen och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB) som förespråkar att barn ska få den bästa möjliga sjukvården samt inte skiljas från sina föräldrar. LÄS MER

 5. 5. "Stödet är anpassat för mitt liv"Hjärtsviktspatienters upplevelser av digital träningsuppföljning via textmeddelanden : - en kvalitativ intervju studie

  Master-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Ingrid Thure; [2021]
  Nyckelord :heart failure; follow-up of exercise; adherence; self-efficacy; digital physiotherapy; text messages; hjärtsvikt; träningsuppföljning; följsamhet; self efficacy; digital fysioterapi; textmeddelanden;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Introduktion: Vid hjärtsvikt rekommenderas fysisk träning men lågt deltagande och följsamhet till träningsrekommendationer har noterats. Uppföljningkan ge stöd för beteendeförändring och därmed förbättra följsamheten. LÄS MER