Sökning: "teachers´ support"

Visar resultat 1 - 5 av 2264 uppsatser innehållade orden teachers´ support.

 1. 1. Lärmiljö i förskolan : En kvalitativ studie av förskollärares erfarenheter kring utformning av lärmiljö för barn i behov av särskilt stöd, barn med intellektuell funktionsnedsättning (IF)tillsammans med andra barn i förskolan.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Ilda Halilovic; Anna Åberg; [2024]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; lärmiljö; inkludering; pedagogiska miljöer; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visade att förskolan sällan anpassar sina lärmiljöer utefter barn utan att barn behöver anpassa sig till lärmiljön. Detta står rakt emot intentionen med läroplanen för förskolan, vilken styr förskollärarens ansvar kring lärmiljön, som är tydlig med att det ingår i professionen att kunna bygga lärmiljöer utefter barnens intressen och behov. LÄS MER

 2. 2. Barn i behov av särskilt stöd : En studie om vad pedagoger på landsbygdsförskolor berättar om sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emma Jönsson; [2024]
  Nyckelord :barn i behov av särskilt stöd; dilemmaperspektiv; kritiskt perspektiv; kompensatoriskt perspektiv; förskola; inkludering; landsbygden; tematisk analys;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka hur pedagoger på landsbygdsförskolor beskriver att de arbetar med barn i behov av särskilt stöd samt hur de upplever att de arbetar med att inkludera barnen i behov av särskilt stöd i resterande barngrupp. Detta har undersökts genom semistrukturerade intervjuer med två förskollärare och en specialpedagog placerade på tre landsbygdsförskolor utspridda i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Barns flerspråkighet och modersmålsutveckling : En kvalitativ studie om arbetet med att stötta barns flerspråkighet och modersmålsutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofie Ahlstrand; [2024]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Förskola; Kulturell bakgrund; Modersmålsutveckling; Samverkan;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ studie vars syfte är att bidra med kunskap om hur förskollärare beskriver att man stöttar barns flerspråkighet och modersmålsutveckling. I studien användes semistrukturerade intervjuer, där informanterna var sex yrkesverksamma förskollärare. LÄS MER

 4. 4. Förskollärares uppfattningar av barn i behov av särskilt stöd : En kvalitativ studie om svårigheter, möjligheter och villkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Josephine Forsten Hellsten; Nathalie Gylderud; [2024]
  Nyckelord :Children with special needs; Diversification; Equivalence; Preschool teacher; Special support; Barn med särskilda behov; Differentiering; Förskollärare; Likvärdighet; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Alla barn har rätt till en likvärdig förskola, ibland föreligger dock särskilda behov vilket kan kräva särskilt stöd. Tidigare forskning visar att barn i behov av särskilt stöd är ett begrepp som är mångfacetterat vilket gör att även stödet blir svårt att definiera. LÄS MER

 5. 5. Undervisning av evolutionsteorin : En studie om vanligt förekommande missförstånd och pedagogiska strategier för att främja elevers begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Erika Alfsson; [2024]
  Nyckelord :Conceptual understanding; Everyday concepts; Evolution; Misconceptions; Pedagogical strategies; Begreppsförståelse; Evolution; Missuppfattningar; Pedagogiska strategier; Vardagsföreställningar;

  Sammanfattning : Several studies have shown that many students have misconceptions and everyday concepts about evolution that prevent them from learning the theory of evolution. Previous research has also shown that biology teachers are not always aware of students’ difficulties or design education that challenges students’ conceptual understanding of evolution. LÄS MER