Sökning: "hur lärare motiverar sina elever"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden hur lärare motiverar sina elever.

 1. 1. Värdeladdade områden i historieundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Robin Hembo; Emil Eskilsson; [2021]
  Nyckelord :bedömning; Förintelsen; ifrågasättande; kritiskt tänkande; motivering; planering; undervisning; värdegrund; värdeladdade områden;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur historielärare planerar, genomför och bedömer sitt arbete med värdeladdade områden för att uppmuntra eleverna till ifrågasättande utan att elevernas uttalanden strider mot värdegrunden. Vi använder tre stycken frågeställningar: "Hur planerar, genomför och bedömer historielärare arbetet med värdeladdade områden?", "Tillåts elever förhålla sig ifrågasättande till Förintelsen?" och "Hur motiverar lärarna sina metodiska och didaktiska val gällande arbetet med värdeladdade områden?". LÄS MER

 2. 2. ”De har ju mycket att säga när de får komma med saker själva” : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av högläsning och samtal i syfte att stimulera elevers läs- och språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Maria Wahlgren; [2021]
  Nyckelord :Högläsning; språkutveckling; sociokulturellt perspektiv; samtal; read aloud;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilken erfarenhet verksamma lärare i årskurs F-3 har av högläsning inför klassen i svenskämnet för att stimulera elevernas läs- och språkutveckling. Via semistrukturerade intervjuer valde jag att söka svar på vad lärare säger sig ha för didaktiska syften med sin högläsning samt hur de använder sig av samtal i anslutning till högläsningen. LÄS MER

 3. 3. En studie om hur lärare motiverar elever att skriva på engelska i grundskolans årskurs 4-6. : En intervjustudie ur ett lärarperspektiv om elevers skrivande i EFL klassrum.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Moustafa Finjan; [2021]
  Nyckelord :stöttning; motivation; skrivning; andraspråksinlärning; engelska för yngre åldrar.;

  Sammanfattning : I dagens skola uppvisar många elever svårigheter med att skriva på engelska.Läraren har en viktig roll i elevernas språkutveckling genom att stötta och motivera elevernatill att skriva på engelska. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 5. 5. Motivation för matematik ur ett elev- och lärarperspektiv : Med fokus på derivata

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Madeleine Jansson; [2021]
  Nyckelord :matematik; derivata; motivation; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur lärare på gymnasiet motiverar sina elever i sin matematikundervisning gällande begreppet derivata och hur motiverade deras elever är och varför. En kvalitativ metod och observation har använts, där både lärare och elever har intervjuats. LÄS MER